Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek
Patron dnia: Najświętsza Maryja Panna Śnieżna
Dziś jest: 05 sierpnia 2020

RADOM

Trwają wybory nowego rektora UTH w Radomiu. W południe "habemus..."

środa, 27 maj 2020 08:18 / Autor: Magdalena Gliszczyńska
fot. UTH Radom
Magdalena Gliszczyńska

Dziś dowiemy się, czy prof. dr hab. Sławomir Ireneusz Bukowski zostanie rektorem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Decyzja ma zostać ogłoszona w godzinach południowych.

Dziś, tj. 27 maja od godz. 9:00 do 12:00 w Auli Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego trwa wybór rektora. Ogłoszenie wyników spodziewane jest ok. godz. 12.30. Zagrożenie epidemiologiczne nie pozwala na pełne upublicznienie wydarzenia. Dlatego też w chwili ogłaszania wyników na sali będą m.in. władze Uczelni, elektorzy oraz przedstawiciele mediów.

Profesor dr hab. Sławomir Bukowski, kandydat na rektora przedstawił Radzie Uczelnianej swoją wizję i strategię rozwoju uczelni na lata 2020-2024. W całości można się z nią zapoznać na stronie uczelni. My prezentujemy najistotniejsze cele jakie stawia sobie przyszły rektor.

Według prof. Bukowskiego rozwój uniwersytetu ma zmierzać w kierunku osiągnięcia statusu uczelni znanej i cenionej za jakość kształcenia, wiedzę, umiejętności i kompetencje absolwentów oraz wyniki badań naukowych w regionie, kraju i za granicą. Wśród celów dydaktycznych kandydat wymienia: stworzenie kompleksowej i przejrzystej oferty edukacyjnej zorientowanej na rynek pracy; umiędzynarodowienie działalności dydaktycznej, czyli np. zwiększenie liczby zajęć prowadzonych w języku angielskim, utworzenie studiów w języku angielskim na istniejących kierunkach dla obywateli Polski i cudzoziemców (odpłatne); intensyfikację wymiany zagranicznej studentów w ramach programu Erasmus; poprawę i rozwój bazy dydaktycznej oraz organizacji pracy na wydziale nauk o zdrowiu; pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój dydaktyki, w tym z programów unijnych; zwiększenie liczby studentów rekrutowanych na studia poprzez działania informacyjne, promocyjne, obejmowanie umowami patronackimi szkół średnich w Radomiu i subregionie radomskim; rozwój studiów podyplomowych i kursów doszkalających.

Zdaniem prof. Bukowskiego podstawą funkcjonowania uniwersytetu są studenci. Dlatego też ważne jest kształtowanie uczelni przyjaznej studentom, ukierunkowanej na przekazywanie wiedzy, umiejętności i kształtowanie kompetencji społecznych i zawodowych. Zatem należy zadbać o włączanie studentów w badania naukowe na poszczególnych wydziałach. Zapewnić zajęcia wyrównawcze dla studentów w miarę potrzeb, ścisłą współpracę z samorządem studenckim i organizacjami studenckimi, zapewnić studentom szerokich możliwości studiów i staży zagranicznych w ramach programu Erasmus, rozwój i finansowanie różnych form działalności studenckiej: w kolach naukowych, organizacjach studenckich, kulturalnej i sportowej.

Wśród celów strategiczno-naukowych podstawą jest zwiększenie liczby projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych , zwiększenie liczby doktorów habilitowanych i profesorów w priorytetowych dyscyplinach ewaluowanych, utrzymanie istniejących uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, czy uzyskanie kolejnych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.

Profesor Sławomir Bukowski zamierza także zabiegać o pozyskanie środków finansowych z budżetu centralnego na dalszy rozwój kierunku lekarskiego.

Według niego funkcjonowanie Uniwersytetu musi opierać się także na strategii działań marketingowych i PR-owych ukierunkowanej na budowę wizerunku UTH Radom. Dlatego też w planach jest wzmocnienie współpracy z mediami i intensyfikacja promocji Uczelni oraz kierunków studiów i innych przedsięwzięć edukacyjnych oraz badawczych, a także usług medycznych w mediach.

PROFESOR DR HAB. SŁAWOMIR IRENEUSZ BUKOWSKI (BIOGRAFIA)

Wykształcenie, tytuły zawodowe, stopnie I tytuły naukowe:

W 1979 r. uzyskał magistra ekonomii w Instytucie Ekonomiki i Organizacji, Ośrodek w Radomiu na Politechnice Świętokrzyskiej

W 1986 r. –stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii –Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

W 2004 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii -Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)•2013 r. –tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych (Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)

Staże naukowe i menedżerskie

The Vienna Institute for International Economic Comparative Studies (1984), Uniwersytet Łomonosowa w Moskwie (1988), program szkoleniowy dla menedżerów EMED w USA, finansowany przez USAID (1996),

Od 2012 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prorektora ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Wykładał na uniwersytetach w Belgii, Grecji, we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, w Rosji, Słowacji, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Jest autorem i współautorem ponad 160 publikacji naukowych opublikowanych w kraju i za granicą (w tym 7 książek samodzielnych), oraz autorem i współautorem ponad 150 ekspertyz dla biznesu. Jest członkiem wielu stowarzyszeń: European Association of Development Research and Training Institutes, International Atlantic Economic Society, American Economic Association, Society for the Study of Emerging Markets, Association for Comparative Economic Studies, Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Stowarzyszenia Finansów I Bankowości.

Nagrody, odznaczenia i wyróżnienia 

Złoty krzyż zasługi (2013), Srebrny Krzyż Zasługi (2000), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2011), Złoty Krzyż Zasługi (2012), Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za habilitację (2005), Nagroda Zespołowa J.M. Rektora Politechniki Radomskiej (2007), Nagrody Indywidualne J.M. Rektora Politechniki Radomskiej za osiągnięcia naukowe (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018).

Urodzony w 1956 r., żonaty, ojciec dorosłego syna.

Hobby: Sztuka, film, literatura, historia starożytna, różne formy aktywności fizycznej -kulturystyka, joga, jogging, tenis ziemny, pływanie, surfing, turystyka krajowa i międzynarodowa.

Zapraszamy do nas: