Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
ALEJA GWIAZD
Mariusz Syta
Patron dnia: święci Berard i Towarzysze
Dziś jest: Sobota, 16 stycznia 2021

RADOM

Przyszłość powiatu radomskiego

czwartek, 24 października 2013 08:39 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Wzrosła liczba mieszkańców, ale też liczba przestępstw, nastąpił zdecydowany spadek liczby wypadków drogowych. Takie są wnioski po lekturze analizy porównawczej powiatu radomskiego z lat 2007-12.

Opracowanie przygotowano na potrzeby Monitoringu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego. I tak: liczba mieszkańców powiatu radomskiego według GUS systematycznie wzrasta: 145 947
w 2007 r., 150 018 - w 2011 r.; 150 668 – w 2012 r. Największy wzrost liczby mieszkańców w latach 2011 – 2012 nąstąpił w przedziałach wiekowych: 60-64 lata – o 5,22%, 30-39 lat – o 2,87% oraz 65 lat i więcej – o 2,71%. Odmienna tendencjanajbardziej wyraziście występuje przedziałach wiekowych 0-19 lat i 20 – 29 lat – spadek liczby mieszkańców odpowiednio o 1,64% oraz 1,38%. O prawie 7% zmniejszyły się dochody ogółem budżetu powiatu - ze 121,2 mln zł w 2011 r. do 113,1 mln zł w 2012 r. W 2007 r. była to kwota 76,2 mln zł.
Wyraźnie zauważalna jest tendencja spadkowa w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych. W 2012 roku wydatki inwestycyjne z budżetu Powiatu obniżyły się aż o 44,5%: z 20,2 mln zł do 11,2 mln zł. W roku 2007 na inwestycje przeznaczono 12,2 mln zł, czyli o 8 % więcej niż w 2012 r. Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach budżetu wyniósł w 2012 r. 10,07% i był o blisko 7% niższy niż w 2007 i 2011 r.
Wskaźnik zadłużenia budżetu Powiatu w latach 2007, 2011 i 2012 wprawdzie nieco wzrastał - odpowiednio: 7,74%, 11,97% i 12,88% zrealizowanych dochodów ogółem - ale mimo to kształtuje się na bardzo bezpiecznym poziomie.
W 2012 r. Powiat Radomski realizował 9 projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Dofinansowanie ich realizacji wyniosło 9,230 mln zł. Wielkość środków finansowych pozyskanych przez Powiat była mniejsza niż w 2011 r. i 2007 r. odpowiednio o blisko 2 mln zł i 3,5 mln zł. Powodem jest fakt, że perspektywa programowania funduszy unijnych 2007 – 2013 dobiega końca. W związku z tym alokacje środków dostępnych w ramach RPO i PO KL albo już się wyczerpały, albo są na ukończeniu.
W 2012 r. zmodernizowano 8,9 km dróg powiatowych, tj. o 7,1 km mniej niż w roku 2011. i o 9,9 km mniej niż w 2007 r. W 2012 r. wyremontowano lub zmodernizowano także 18,1 km dróg wojewódzkich, tj. o 12 km więcej niż w 2011 r. (w 2007 r. - 18,5 km). W przypadku dróg krajowych modernizacji i remontom poddano ponad 5,3 km tras, czyli o blisko 4 km więcej niż w 2011 r. Ponadto wybudowano lub zmodernizowano 2 obiekty infrastruktury drogowej (oba na drogach wojewódzkich), czyli aż o 18 mniej niż w roku 2011 i o 1 więcej
niż w 2007 r. Ponadto w 2012 r. wybudowano 9,370 km chodników (7 km przy drogach wojewódzkich i 2,370 km przy drogach powiatowych), podczas gdy w 2011 – 7,962 km, zaś w 2007 r. – 11 km. Wybudowano lub zmodernizowano także: 23 zatoki autobusowe - wszystkie przy drogach wojewódzkich. (13 - w 2011 r., 4 - w 2007) oraz 18 przejść dla pieszych - wszystkie na drogach wojewódzkich (w 2011 r. – łącznie 17, w 2007 r. - 0). Nie przybył ani jeden kilometr ścieżek rowerowych (1,5 km - w 2007 r.).
W 2012 roku badania stanu czystości wód prowadzone były jedynie na rzece Radomce. Pod względem ekologicznym stan tej rzeki określono jako umiarkowany, natomiast biorąc pod uwagę stan chemiczny, została ona sklasyfikowana poniżej stanu dobrego.
W 2012 r., podobnie jak w 2011 r., w strefie mazowieckiej stan czystości powietrza nie przekroczył poziomów dopuszczalnych (klasa A) wprzypadku stężeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, ołowiu oraz benzenu.
Rynek pracy: stopa bezrobocia wzrosła z 29,9 % w 2011 r. do 30,7 w 2012 r. (przy 13,4% dla kraju i 10,8% dla Mazowsza w 2012 r.). Dla porównania - w 2007 r. stopa bezrobocia wynosiła 28,4%. Optymizmem napawa wzrost liczby ofert pracy zgłaszanych do PUP. W 2012 r. było ich 1 722, podczas gdy w 2011 r. – 1 470. To jednak znacznie mniej niż w 2007 r., kiedy do PUP wpłynęło aż 4 507 ofert zatrudnienia.
Utrzymuje się tendencja spadkowa liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Radomski. W porównaniu do roku 2011 zmniejszyła się ona o 145 osób (z 2 678 w 2011 r. do 2 533 w 2012 r.), zaś w porównaniu z rokiem 2007 aż o 1 124, czyli o 30%. Do takiego spadku uczniowskiej populacji przyczynił się głównie pogłębiający się niż demograficzny.
W 2012 r. powiatowe szpitale w Pionkach i Iłży łącznie zatrudniały 118 lekarzy (120 – w 2011 r.) oraz 195 pielęgniarek (198 w 2011 r.). Oznacza
to, że na 1000 mieszkańców powiatu przypadało statystycznie, wliczając tylko „powiatowy” personel medyczny, 0,8 lekarzy oraz 1,32 pielęgniarek, czyli podobnie jak w roku ubiegłym.
Pomoc społeczna: w roku 2012 liczba osób objętych pomocą społeczną wzrosła o 1 280 (z 9 353 do 10 633 osób). W odniesieniu do 2007 r. liczba ich uległa jednak wyraźnemu zmniejszeniu, bo aż o ponad 7 tys. (z 17 897 do 10 633 osób), czyli o 40,6%.
Rośnie przeciętna kwota świadczeń przypadająca na jednego beneficjenta: w 2007 r. wynosił ona 476,96 zł, w 2011 r. - 679,76 zł, a w 2012 r. - 752,07 zł i była wyższa niż w 2007 r. o 57,7%.
Wzrosła liczba przestępstw popełnionych na terenie powiatu radomskiego. W 2012 r. było ich 3 106, czyli o 8,6% więcej niż w 2011, z czego 1 666 to przestępstwa o charakterze kryminalnym. W porównaniu zaś do roku 2007 wskaźnik ten zwiększył się o 4,3%. Nastąpił zdecydowany spadek liczby wypadków drogowych: z 229 w 2011 r. do 159 w 2012 r., czyli o 30,5%. W porównaniu z rokiem 2007, kiedy to odnotowano 268 wypadków, ich liczba w 2012 r. zmniejszyła się o 40,7%.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.