Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Magda Gliszczyńska
Patron dnia: święci męczennicy Poncjan, papież, i Hipolit, prezbiter
Dziś jest: 13 sierpnia 2020

Mazowsze

Obradował Sejmik Województwa Mazowieckiego. 6,6 mln dotacji dla OSP

wtorek, 07 lipca 2020 21:32 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: UM Województwa Mazowieckiego
Elżbieta Warchoł

Mazowieccy radni zdecydowali o przyznaniu wsparcia na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, mierników suszy, modernizacje ogródków działkowych oraz ochronę powietrza.

Dziś podczas zdalnej sesji sejmiku województwa, radni zdecydowali o przyznaniu wsparcia na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, mierników suszy, modernizacje ogródków działkowych oraz ochronę powietrza. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Mazowsza, w ramach realizowanych przez samorząd województwa programów wsparcia.

– W tym roku po raz kolejny kierujemy bardzo duże wsparcie z naszego budżetu na realizację programów pomocowych. Część z nich została już rozstrzygnięta. Dziś kolejne środki przeznaczamy tym razem na remonty mazowieckich ogródków działkowych, zakup samochodów strażackich dla druhów ochotników, inwentaryzacje źródeł ciepła i inne działania sprzyjające poprawie jakości powietrza, a także zakup mierników suszy. To niezwykle ważne działania. I co roku zapotrzebowanie na nie rośnie – podsumowuje marszałek Adam Struzik:

26 mln zł na ochronę powietrza

Już po raz drugi mazowieckie gminy otrzymają od samorządu województwa wsparcie na działania służące ochronie powietrza. W tym roku, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, dofinansowane zostaną aż 272 projekty. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył 26 mln zł.

MIWOP to program, w ramach którego gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie mogły uzyskać wsparcie na m.in. opracowanie dokumentacji i analiz, akcje edukacyjno-informacyjne, tworzenie i rewitalizację terenów zieleni, zakup instalacji systemów wspomagających zarządzanie jakością powietrza i oczyszczaczy powietrza czy uruchomienie stacji ładowania pojazdów.

W tym roku, beneficjenci złożyli aż 387 wniosków na łączną kwotę ok. 31,1 mln zł. Jak dodaje członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc – Wartość złożonych projektów znacząco przekroczyła pulę środków, jaką mieliśmy na ten cel zarezerwowaną. W tym roku dofinansujemy 272 projekty. Większość z nich, bo aż 240 dotyczy przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła, 25 – tworzenia lub rewitalizacji istniejących terenów zieleni, a pozostałe zakupu oczyszczaczy powietrza, drona badającego skład dymu czy zakupu i instalacji systemu do pomiaru jakości powietrza.

Blisko 7 mln zł na prace remontowe i konserwatorskie mazowieckich zabytków

Blisko 7 mln zł z budżetu województwa, władze Mazowsza przeznaczą na modernizację 90 mazowieckich obiektów.

– To niezwykle istotne wsparcie, dzięki któremu nasze mazowieckie perełki architektury mają szansę cieszyć i zachwycać kolejne pokolenia. Wybrane projekty dotyczą zarówno renowacji obiektów sakralnych, jak i dworków czy zabytkowych parków – zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

W tym roku złożono 165 wniosków na łączną kwotę ponad 22 mln zł. Wśród ubiegających się o dotacje największą grupę stanowiły parafie oraz samorządy. Ostatecznie komisja konkursowa, po ocenie formalnej i merytorycznej zdecydowała o przyznaniu dotacji 90 zabytkom.

Wnioskodawcy mogli zyskać pieniądze na np. badania konserwatorskie i architektoniczne, wykonanie dokumentacji, zabezpieczanie i odnowienie zabytków czy modernizacje instalacji elektrycznych.

Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza znalazły się m.in. Kościół Farny z XVII w. pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce (pow. ostrołęcki), kościół parafialny pw. św. Jacka w Rzewniu (pow. makowski), kościół św. Jana Chrzciciela w Radomiu, kościół i klasztor OO. Bernardynów w Radomiu, kościoły w Iłży, Przysusze, Wieniawie, Solcu nad Wisłą, Odrzywole, Sieciechowie, Siennie, Lisowie, Dobieszynie, Gródku, Przytyku, Kazanowie, sanktuarium w Starej Błotnicy, klasztor Karmelitów Bosych (Warszawa) czy pałac w Gawłowie (pow. sochaczewski).

6,6 mln zł na wozy strażackie dla mazowieckich OSP

Samorząd województwa mazowieckiego dofinansuje zakup 66 średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników z Mazowsza.

– To obok, remontów strażnic i doposażenia druhów w niezbędny sprzęt i umundurowanie kolejne wsparcie, jakie kierujemy w stronę mazowieckich OSP. Potrzeby zawsze są duże. Część samochodów jest już wysłużona i nie spełnia swojej roli, a przecież chodzi o bezpieczeństwo strażaków i mieszkańców – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski:

W ramach naboru wpłynęło 78 wniosków. Ostatecznie wsparcie trafi do 66 samorządów. Każdy z nich otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. W sumie na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył 6,6 mln zł.

Do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w subregionie radomskim radni wojewódzcy przekazali 1 900 000 złotych dotacji na wsparcie zakupu poazdów ratowniczo-gaśniczych.

Wsparcie samorządu województwa mazowieckiego jest jednym z elementów tzw. montażu finansowego, który pozwala OSP zakupić samochody. Uwzględnia on m.in. środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na fundusz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zakładów ubezpieczeń, czy też środków samorządowych oraz jednostek OSP.

665 tys. zł na aktywizację działkowców

78 rodzinnych ogródków działkowych otrzyma wsparcie z budżetu Mazowsza. Decyzją radnych województwa mazowieckiego na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 665 tys. zł. Działkowcy będą m.in. remontować ogrodzenia, montować oświetlenie i kupować sprzęt do pielęgnacji zieleni. Wkrótce samorządy podpiszą umowy w tej sprawie

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców (MIAD) to program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej, a przez to poprawa jakości wypoczynku i rekreacji na działkach. Ponadto program ma zachęcać do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, a także ochrony środowiska i przyrody. To ważne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, seniorów i osób niepełnosprawnych.

– Działkowcy są bardzo aktywni. Chętnie za pośrednictwem samorządów sięgają po wsparcie na swoje projekty. Nawet nieduże pieniądze mają ogromne znaczenie, bo pozwalają zrealizować inwestycje, na które działkowcy nie mogliby sobie pozwolić. Nowe ogrodzenie, remont chodnika czy oświetlanie to inwestycje, które na pewno podniosą komfort przebywania w ogródkach działkowych – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego

800 tysięcy złotych na 17 stacji meteorologicznych na Mazowszu

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza na terenie województwa mazowieckiego powstanie sieć stacji meteorologicznych, które pomogą w ustaleniu skali suszy rolniczej. Dziś radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu wsparcia na 17 takich obiektów.

Zmiany klimatyczne są coraz bardziej odczuwalne. Małe opady bądź ich brak skutkują suszą i przyczyniają się do obniżenia plonów, spadku poziomu wód gruntowych, a nawet zaniku wody w istniejących zbiornikach. Dzięki wsparciu samorządu na terenie całego województwa pojawią się nowe stacje meteorologiczne. Pomogą one rolnikom nie tylko w uzyskaniu odszkodowań, ale też mogą pomóc w wyborze struktury upraw w gospodarstwie.

– Z naszych ustaleń wynika, że na Mazowszu mamy niewiele stacji meteorologicznych, które dawałyby nam dane pozwalające zbadać skalę tzw. suszy rolniczej. A im większe oddalenie punktów pomiarowych od miejsc dotkniętych suszą, tym mniej precyzyjne dane. Dokładne zbadanie zjawiska „suszy rolniczej” otworzyłoby rolnikom możliwość ubiegania się o odszkodowania za poniesione straty. Zdecydowaliśmy, że pomożemy 17 mazowieckim powiatom w utworzeniu takich stacji – podsumowuje Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Stypendia zawodowe

Uczniowie szkół zawodowych będą mogli ubiegać się o stypendia w roku szkolnym 2020/2021. Mazowiecki samorząd planuje nagrodzić w ten sposób 519 zdolnych uczniów. Warunkiem jest m.in. uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów nie mniejszej niż 5, a z trzech dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych – 4,5. O stypendium będą mogli ubiegać się również uczniowie, którzy w tym roku ukończyli szkoły podstawowe. W ich przypadku średnia ocen ze wszystkich przedmiotów nie może być niższa niż 5,25, a z trzech wybranych – 5. Stypendysta dostanie 5,7 tys. zł. Projekt finansowany jest z funduszy europejskich.

Solidarność z powodzianami w Jaśle

Mieszkańcy południowych terenów Polski doświadczyli w ostatnich tygodniach tragicznych skutków powodzi. Radni zdecydowali o przeznaczeniu 200 tys. zł pomocy finansowej dla Jasła na odbudowanie zniszczonych w wyniku tego żywiołu dróg. Z prośbą o pomoc zwrócił się do mazowieckiego samorządu burmistrz tego miasta.

Zapraszamy do nas: