Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Ambroży, biskup i doktor Kościoła
Dziś jest: Wtorek, 07 grudnia 2021

Mazowsze

Więcej pieniędzy dla przyszłych lekarzy z Mazowsza

czwartek, 07 października 2021 16:05 / Autor: Kamil Zapora
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Kamil Zapora

Komisja Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracująca przed XXXV sesją Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyjęła projekt uchwały sejmiku zmieniającej regulamin przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Proponowane zmiany mają na celu przyznanie wsparcia finansowego w formie stypendium większej grupie studentów kierunku lekarskiego. 

Na posiedzeniu Komisji Mirosław Krusiewicz, dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu UMWM, przedstawił radnym – przyjętą 31 sierpnia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego – informację w sprawie powołania Mazowieckiej Rady Oświatowej, ustalenia jej składu i zasad wyboru członków oraz regulaminu działania.

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2016 roku organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może powołać radę oświatową działającą przy tym organie. Do zadań rady oświatowej należy:

  1. badanie potrzeb oświatowych na obszarze działania jednostki samorządu terytorialnego oraz przygotowywanie projektów ich zaspokajania;
  2. opiniowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej wydatków na oświatę;
  3. opiniowanie projektów sieci publicznych szkół i placówek;
  4. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych w sprawach oświaty;
  5. wyrażanie opinii i wniosków w innych sprawach dotyczących oświaty.

Ponadto w czasie posiedzenia Komisji przyjęła w pierwszym czytaniu projekt uchwały sejmiku zmieniającej regulamin przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Proponowane zmiany mają na celu przyznanie wsparcia finansowego w formie stypendium większej grupie studentów kierunku lekarskiego. Stypendyści są zobowiązani do odpracowania otrzymanej kwoty pieniężnej w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem prowadzącym lub w których posiada udziały.

Radni przyjęli także projekt stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie możliwości finansowania wynagrodzeń nauczycieli za sprawowanie opieki dydaktycznej nad stypendystami w ramach programów, które będą realizowane w nowej perspektywie finansowej 2021–2027. Komisja proponuje, aby wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli opiekunów – stypendystów mogła pochodzić również z dotacji celowych przekazywanych do organów prowadzących szkoły, w których są stypendyści. W projekcie stanowiska sejmik zwraca się z apelem do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o uregulowanie w nowej perspektywie finansowej 2021–2021 możliwości finansowania wynagrodzeń nauczycieli-opiekunów stypendystów za związane z tą funkcją obowiązki w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich.