Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Leonard z Porto Maurizio, prezbiter
Dziś jest: Czwartek, 26 listopada 2020

Audycje Radiowe

Lubisz Radio PLUS Radom - wygraj choinkę!

środa, 11 grudnia 2019 10:23 / Autor: Magdalena Gliszczyńska
Magdalena Gliszczyńska

Na plantacjach choinek jeszcze względny spokój... Chcesz taki stan utrzymać i nie stresować się przed Wigilią? To załatw sobie choinkę z Radiem PLUS Radom. Dla naszych słuchaczy i internautów, którzy na bieżąco śledzą nas w sieci - mamy świąteczny konkurs! Aby powalczyć o choinkę wymyśl świąteczną rymowankę z użyciem słów "Radio PLUS Radom" i umieść na naszym radiowym facebook'u w komentarzu pod tym postem! W niedzielę po 14.00 wybierzemy 10 najciekawszych rymowanek i nagrodzimy bonami na choinkę ???Trzymamy kciuki ?

Regulamin zabawy poniżej

REGULAMIN KONKURSU „ŚWIATECZNY KONKURS Z RADIEM PLUS RADOM (dalej „Regulamin”)

A Postanowienia ogólne.

1. Konkurs „ŚWIATECZNY KONKURS Z RADIEM PLUS RADOM (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Radio PLUS Radom z siedzibą w Radomiu, (26-600), ul. Młyńska 23/25, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 948-20-96-031, REGON: 040019089-00024, działającym na podstawie koncesji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 082/K/2011-R, (dalej „Organizator”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych posiadające konto na portalu społecznościowym Facebook.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału: a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora; b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu; c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu; d) osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

B. Czas trwania Konkursu.Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na profilu Radia PLUS Radom, prowadzonym w portalu społecznościowym „Facebook” dostępnym pod domeną www.facebook.com (dalej „Portal”), w dniach od 8 do 13 grudnia 2019 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”). W Czasie trwania Konkursu odbędzie się etap zgłoszeniowy (dalej „Etap zgłoszeniowy”) na Portalu w terminie od dnia 10 do dnia 15 grudnia 2019 roku do godziny 14:00, zaś finał (dalej „Finał”) w którym zostaną ogłoszeni zwycięzcy konkursu odbędzie się w dniu 15 grudnia 2019 roku po godzinie 14:00 na Portalu.

C. Komisja Konkursowa.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest bon upoważniający do odbioru choinki (żywe drzewko) z Biura Reklamy Radia Plus Radom, ul. Malczewskiego 1 w terminie od 16 do 19 grudnia 2019 roku w godzinach od 8 do 15.00 oraz po wcześniejszym okazaniu bonu (dalej „Nagroda”). Organizator przyzna 10 Nagród.

2. Każdy uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu Radia PLUS Radom na Portalu odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Wymyśl świąteczną rymowankę z użyciem słów „Radio PLUS Radom” (dalej „Projekt”) oraz zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Prawidłowe wykonanie Projektu w czasie trwania Etapu zgłoszeniowego stanowi zgłoszenie konkursowe (dalej „Zgłoszenie konkursowe”). Osoba wysyłająca Zgłoszenie konkursowe czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) oraz jednocześnie oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem.

2. Przesyłając Projekt Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego Projektu. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

3. Spośród przesłanych w Czasie trwania Konkursu Zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa, kierując się pomysłowością i kreatywnością wybierze do Finału 10 Zgłoszeń konkursowych, których autorzy otrzymają Nagrodę (dalej „Zwycięzca”). Organizator wskaże Zwycięzców poprzez zamieszczenie odpowiedzi pod ich komentarzami. Odpowiedź Organizatora będzie zawierała informację o wygranej oraz prośbę o kontakt z Organizatorem.

4. Organizator w odpowiedzi do Zwycięzcy przekaże szczegóły dotyczące warunków realizacji Nagrody.

F. Prawa autorskie.

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie Projekty, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zgodami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.

2. Przesyłając Projekt Uczestnik i oświadcza, że: a) przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Projekcie w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika, w tym w szczególności udzielenia licencji, o której mowa w ust. 3 i 4 poniżej; b) zgłoszony przez niego Projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich; c) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Projektu nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich; d) w przypadku utrwalenia wizerunku osób trzecich w Projekcie dysponuje on pisemną zgodą osoby, której wizerunek utrwalono w pracy konkursowej, a w przypadku dziecka jest rodzica lub opiekuna, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku takiej osoby w ramach Projektu w sposób określony w pkt F, a także na żądanie Organizatora doręczy skan lub oryginał oświadczenia dotyczącego zgody na rozpowszechnienie wizerunku.W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa powyżej okażą się nieprawdziwe, Uczestnik, zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

3. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Projektu do Konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania z Projektu w okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników, bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem, na następujących polach eksploatacji: a) wprowadzenie Projektu do pamięci komputera albo serwera Organizatora, b) wykorzystanie Projektu, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu każdą techniką, w tym m.in., zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, c) publiczne udostępnianie Projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie.

4. Korzystanie z Projektów na polach eksploatacji określonych w ust. 3 lit. a. – c. powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym, jako część dzieła zbiorowego, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę i inne dostosowywanie Projektu do potrzeb Organizatora.

5. Niniejsza licencja zostaje udzielona na okres 1 roku od dnia dokonania Zgłoszenia konkursowego.

6. Uczestnik zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania licencji prawa o których mowa w pkt F ust. 3 nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.

7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich utworów wykorzystywanych w ramach Projektu. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Projektu, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich.

G. Odbiór Nagród.

1. Odbiór Nagród następuje osobiście zgodnie ze wskazówkami, które Zwycięzca otrzyma od Organizatora.

2. Nagrody przyznane Zwycięzcom nie mogą być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.

I. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

3. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

5. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: a) połączenie z siecią Internet, b) przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies.

6. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na Portalu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani popierany przez Portal.

7. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że Portal nie ponosi wobec niego żadnej odpowiedzialności z tytułu jego udziału w Konkursie.Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Radio PLUS Radom z siedzibą w Radomiu, (26-600), ul. Młyńska 23/25, NIP 9482096031, REGON: 040019089-00024, adres e-mail: .Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w następujących celach, w oparciuo następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIAprzeprowadzenie konkursu (obsługi zgłoszeń do konkursu w tym wyłonienia zwycięzców konkursu), obsługa zwycięzców konkursu, w tym publikacji wyników konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania nagrody, publikacji wizerunku, obsługi reklamacji dotyczących konkursu) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) przez czas trwania konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotycząwypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców konkursu art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);przez czas trwania konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowegomarketingowe, analityczne, archiwalne oraz statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) przez czas trwania konkursu i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotycząobrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) przez czas trwania konkursu, a po zakończeniu konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie;Odbiorcami danych może być: Administrator, podmioty związanez organizacją konkursu: kurier, Poczta Polska, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie oraz nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody. Możliwość przetwarzania danych przez administratora adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w konkursie lub odbioru nagrody a brak możliwości ich przetwarzania przez administratora oznacza brak możliwości uczestniczenia w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody.Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eślub(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.