Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek
Patron dnia: święci Andrzej Świerad i Benedykt, pustelnicy
Dziś jest: 13 lipca 2020

KULTURA

Konkurs o stypendia twórcze i z zakresu upowszechniania kultury

sobota, 21 marca 2020 19:27 / Autor: Elżbieta Warchoł
za: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Elżbieta Warchoł

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zachęca do składania wniosków w konkursie o stypendia twórcze i stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2020. O wsparcie mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. W tej edycji konkursu składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line. Stypendium w wysokości 3 500 zł brutto miesięcznie przyznawane jest na realizację określonego projektu w takich dziedzinach jak m.in. literatura, muzyka, teatr, taniec, twórczość ludowa czy animacja i edukacja kulturalna. Czas na składanie wniosków za pośrednictwem systemu EBOI jest do 16 kwietnia.

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępnego pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1

Regulamin konkursu, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, karta oceny, opis dziedzin oraz instrukcje wypełnienia elektronicznego formularza wniosku i obsługi systemu EBOI stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Elektroniczny Formularz znajduje się w systemie EBOI: esp.mkidn.gov.pl

Przedmiotem konkursu są stypendia-mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami -na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny:a) literatura,b) sztuki wizualne,c) muzyka,d) taniec,e) teatr,f) film,g) opieka nad zabytkami,h) twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

  1. a) animacja i edukacja kulturalna,b) zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

  1. a) półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.; b) mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości, finansowanie nauki w szkołach, na studiach wyższych bądź kursów doszkalających.Wysokość stypendium wynosi 3 500,00 zł brutto miesięcznie (tj. 2 905,00 zł netto).

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 16 kwietnia 2020 r., zgodnie z Regulaminem konkursu, złoży wniosek opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KiDN na rok 2020/II. Formularz umożliwia dołączenie portfolio w formie przygotowanych wcześniej plików!

UWAGA!: Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania portfolio znajdują się w Regulaminie Konkursu (§ 11 ust. 1 pkt 3).

UWAGA!: Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od 16 marca 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r.

Termin składania wniosków upływa 16 kwietnia 2020 r.: 1) do godz. 16:00, w przypadku osobistego przekazania do Ministerstwa KiDN nośnika elektronicznego z portfolio, przy wyborze opcji w elektronicznym formularzu załączania portfolio drogą tradycyjną;2) do godz. 23:59, w przypadku przekazania drogą pocztową do Ministerstwa KiDN nośnika elektronicznego z portfolio, przy wyborze opcji w Elektronicznym Formularzu: przekazanie portfolio drogą tradycyjną. Liczy się data stempla pocztowego.

O stypendia nie może wnioskować osoba, która:

1) w czasie trwania konkursu jest uczniem lub jest studentem bez względu na kierunek i tryb kształcenia;2) w czasie trwania konkursu kształci się na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia;3) w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister (stypendia z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendia przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury w programach „Młoda Polska”, „Gaude Polonia”;4) realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister – przed upływem 2 lat od dnia rozliczenia tego stypendium;5) została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem 3 lat od dnia wezwania do zwrotu (w przypadku zwrotu kwoty stypendium w ratach – przed upływem 3 lat od dnia spłaty ostatniej raty).

Oceny formalnej wniosków dokonuje Organizator konkursu w terminie do 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji (powołanej zarządzeniem Ministra z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 12 oraz z 2016 r. poz. 30 oraz z 2017 r. poz. 11 oraz z 2018 r. poz. 12 oraz z 2020 r. poz. 13).Stypendiaprzyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji.Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Listy osób, które otrzymały stypendia w naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później, niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznego Formularza,  w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium.

W przypadku wyboru opcji załączania portfolio drogą tradycyjną, nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio  (do 300 MB!) Wnioskodawcy prosimy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,Departament Mecenatu Państwaul. Krakowskie Przedmieście 15/1700-071 Warszawa

Z dopiskiem: Stypendia 2020/II oraz podaniem nazwy dziedziny i numeru EBOI wniosku

Konsultacje, dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN:

pod adresem mailowym: stypendia@mkidn(dot)gov(dot)pl

(22) 42 10 578(22) 42 10 332

(za: Dorota Pracka Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Zapraszamy do nas: