Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Węgrzyn, Zaborowice
Dziś jest: Niedziela, 16 maja 2021

KULTURA

Konkurs Woda - i Ty możesz zostać eko-przyjacielem

wtorek, 04 maj 2021 09:06 / Autor: Elżbieta Warchoł
za: pixabay/fietzfotos
Elżbieta Warchoł

Dom Kultury "Idalin" zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: "Woda - i Ty możesz zostać eko-przyjacielem". Konkurs skierowany jest do uczniów

klas I - VII radomskich szkół podstawowych. Prace powinny nawiązywać do tematyki związanej z poszanowaniem zasobów wodnych, a w szczególności działań promujących jej oszczędzanie, gromadzenie i racjonalne wykorzystanie. Konkurs plastyczny jest częścią projektu realizowanego w Domu Kultury „Idalin” pod hasłem:

„ 3 x E dla wody: ETNO, EDU, EKO”.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – VII z radomskich szkół podstawowych. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę. Prace składane na konkurs należy wykonać w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, grafika) na papierze w maksymalnym formacie 70 cm na 50 cm.

Organizatorzy proszą nie przysyłać prac wyklejanych plasteliną, kaszami, makaronem, liśćmi, itp. Pod uwagę będą brane tylko PRACE PŁASKIE. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe. W konkursie nie będą oceniane prace przesłane drogą elektroniczną.

Każda praca powinna posiadać wypełniona i przyklejoną metryczkę na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu zawierającą : tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, jego wiek, nazwę, adres i dane kontaktowe placówki zgłaszającej pracę, imię i nazwisko opiekuna. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Rodzic/ Opiekun Prawny w imieniu niepełnoletniego uczestnika konkursu oraz opiekun z ramienia placówki kierującej, mają obowiązek dołączyć do pracy konkursowej wypełnione oraz podpisane oświadczenie wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 2). Brak podpisanego dokumentu przez Rodzica/ Opiekuna prawnego uczestnika oraz opiekuna z ramienia placówki kierującej, skutkować będzie niezakwalifikowania pracy/ prac do konkursu.

Prace należy składać listownie na adres: Dom Kultury „ Idalin”, 26-600 Radom, Ul. Bluszczowa 4/8 lub osobiście w siedzibie domu kultury do 1 czerwca 2021 r. do godz. 15.00. Prace, które dotrą po 1 czerwca 2021 r., nie będą brane pod uwagę.

Jury konkursu dokona oceny prac i przyzna nagrody. Nagrody rzeczowe przyznawane będą w następujących kategoriach wiekowych: klasa I- IV SP, klasa V - VII SP. Jury zwróci szczególną uwagę na: SAMODZIELNOŚĆ wykonania pracy, wartość artystyczną pracy, zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność, staranność wykonania, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

Rozstrzygnięcie konkursu 18 czerwca 2021 r. podczas wystawy prac pokonkursowych. W przypadku odwołania wystawy informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej Domu Kultury „Idalin”: www.dkidalin.radom.pl

Regulamin i karty zgłoszenia dostępne są na stronie: www.dkidalin.radom.pl. Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.