Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Jan Pasterski
Patron dnia: święci Maurycy i Towarzysze, męczennicy              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Boże
Dziś jest: Środa, 22 września 2021

RADOM

W poniedziałek sesja absolutoryjna

czwartek, 22 czerwca 2017 14:42 / Autor: Magdalena Gliszczyńska
Magdalena Gliszczyńska

W najbliższy poniedziałek, 26 czerwca najważniejsza Sesja Rady Miejskiej. Radni zdecydują, czy udzielić prezydentowi Radomia absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok.

Radom szczepienia

- O absolutorium prezydent nie musi się obawiać, ma większość w Radzie. Jak zachowają się radni PiS jeszcze nie wiem, ale ja będę przeciwko. Nie chodzi o budżet, bo ten wykonany jest w 98%, ale w ogóle o działanie urzędu, mam wiele zastrzeżeń, chodzi o drogi, m.in. Wojska Polskiego, o kładkę na Szarych Szeregów, o niepokoszone trawniki, czyli bałagan w mieście. Nie mówię, że jest to tylko wina prezydenta, ale również jego współpracowników – mówi Dariusz Wójcik przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.

PORZĄDEK SESJI w dniu 26.06.2017r. o godz. 9:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9.

  1. Przyjęcie protokołów z XLVIII, XLIX, L oraz LI sesji Rady Miejskiej w Radomiu.
  2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.
  4. Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radomia za 2016r.: 1) wystąpienie Prezydenta Miasta, 2) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 3) przedstawienie opinii RIO dotyczących sprawozdania oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, 4) wystąpienia klubowe, 5) dyskusja, 6) przyjęcie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radomia za 2016r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2016r. i w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Radomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r. – druki nr: 407, 408,
  5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 oraz wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017r. – druki nr: 421, 422, 2) uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2031” – druk nr 418, 3) gospodarowania nieruchomościami – druki nr: 415, 416, 417, 4) ustalenia wysokości opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Radomia – druk nr 409, 5) likwidacji jednostki budżetowej – Placówki Rodzinnej Nr 11 – druk nr 410, 6) wprowadzenia zmian w Statucie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Radomiu stano- wiącym załącznik do Uchwały Nr 161/2015 w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR” oraz w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 171/2015 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” – druki nr: 413, 414, 7) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2017r.” – druk nr 411, 8) uchylenia uchwały nr 423/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów – druk nr 412, 9) nadania nazwy dla placu oraz zmiany nazwy ulicy – druki nr: 419, 420, 10) przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Radomia – druk nr 406.
  7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
  8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski: 1) sprawozdanie z realizacji programu „Karta Rodzina Plus” za 2016 rok, 2) sprawozdanie z realizacji programu „Radomska Karta Seniora” za 2016 rok, 3) sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu – organizatora Rodzin- nej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2016 rok, 4) raporty o sytuacji ekonomiczno – finansowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu za 2016r.