Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJOWA POCZTA MARKA SIEROCKIEGO
Marek Sierocki
Patron dnia: święci Maurycy i Towarzysze, męczennicy              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Boże
Dziś jest: Środa, 22 września 2021

RADOM

Radni złożyli wniosek o nieudzielenie absolutorium prezydentowi

piątek, 21 czerwca 2019 08:20 / Autor: Magdalena Gliszczyńska
foto: Magda Gliszczyńska/Radio Plus Radom
Magdalena Gliszczyńska

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej złożyła wniosek o nieudzielenie absolutorium prezydentowi Radomia za wykonanie budżetu za 2018 rok.

W najbliższy poniedziałek, 24 czerwca sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Radomiu, o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium, a także o innych tematach najbliższej sesji z Kingą Bogusz przewoniczącą Rady Miejskiej rozmawiała Magda Gliszczyńska

 

XXI. sesja Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 24.06.2019r. o godz. 9.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9.

Porządek sesji:

1. Przyjęcie protokołów z XVIII. i XIX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu.

2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.

4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Radomia i głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania: 1) przedstawienie raportu przez Prezydenta Miasta Radomia, 2) debata nad raportem, 3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Radomia wotum zaufania – druk nr 117.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miasta Radomia za 2018r.: 1) wystąpienie Prezydenta Miasta, 2) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 3) przedstawienie opinii RIO dotyczących sprawozdania oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, 4) wystąpienia klubowe, 5) dyskusja, 6) rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radomia za 2018r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2018r. i w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Radomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Radomia za 2018r. – druki nr: 115, 116.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 1) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 – druki nr: 113, 114, 2) zmiany uchwały nr 516/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze- strzennego „Dolina Kosówki II” – druk nr 111, 3) wyrażenia zgody na obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu – druk nr 121, 4) przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 w Przedszkole Publiczne Nr 21 w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 oraz utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 – druk nr 108, 5) przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich w Radomiu, ul. Długojowska 6 w Przedszkole Publiczne Nr 20 w Radomiu, ul. Długojowska 6 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Radomiu, ul. Długojowska 6 – druk nr 109, 6) przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu, ul. Prospera Jarzyńskiego 3 w Przedszkole Publiczne Nr 26 w Radomiu, ul.Prospera Jarzyńskiego 3 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Radomiu, ul. Prospera Jarzyńskiego 3 – druk nr 110, 7) zmiany Uchwały Nr 395/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz usta- lania wysokości stypendiów sportowych – druk nr 112, 8) przyjęcia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpie- czeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023" – druk nr 106, 9) zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycz- nego im. dr. Tytusa Chałubińskiego – druk nr 107, 10) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu – druk nr 120, 11) powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników oraz powołania jej przewodniczącego – druki nr: 119, 118, 12) ustalenia składów osobowych Komisji.

8. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

9. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.

10. Sprawy różne i wolne wnioski: 1) Sprawozdanie z monitoringu Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014- 2023 - okres sprawozdawczy: 2018 rok, 2) informacja Prezydenta Miasta Radomia dotycząca wprowadzenia rozwiązań w zakresie naliczania opłat za przewozy i pobyt osób niepełnosprawnych w Dziale Usług Opiekuń- czych w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy, 3) informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. budowy chodnika przy ul. Szydłowieckiej.