Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: bł. Dominik Collins, męczennik
Dziś jest: Piątek, 30 października 2020

RADOM

Śmieci od razu na składowisko? Co z segregacją?

piątek, 27 marca 2020 01:25 / Autor: Jakub Szczechowski
fot http://radkom.com.pl/
Jakub Szczechowski

Branża odpadowa, w tym Radkom apeluje do rządu o rozluźnienie na czas epidemii procedur i rygorów środowiskowych. Chodzi o to, by w kryzysowej sytuacji nie zalały nas po prostu śmieci. Dziś posłowie zajmą się tzw. tarczą antykryzysową, w której są także rozwiązania dotyczące gospodarki odpadami m.in. możliwość zawieszenia segregacji śmieci.

 - Przyłączyliśmy się do apelu dawnych RIPOK-ów (Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych) do rządu o wprowadzenie zmian ustawowych, związanych z czasową możliwością przekazywania odpadów bezpośrednio na składowisko, a więc zawieszenia ograniczeń, że tylko odpad przetworzony o określonych wartościach może trafić na składowisko. Natomiast w tej chwili w przypadku, gdyby taki zakład jak nasz został zmuszony do zatrzymania swojej działalności ze względu choćby na sprawy kadrowe czy organizacyjne, to wtedy gdybyśmy nie mogli takiego odpadu przywozić bezpośrednio na składowisko, zalałaby nas góra śmieci, a co za tym idzie przestalibyśmy odbierać odpady i zalałyby one także Radom - wyjaśnił nam Waldemar Kordziński, prezes Radkomu.

Odpowiedzią na te postulaty jest tzw. tarcza antykryzysowa. W tej chwili jeszcze projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zakłada nadanie wojewodom uprawnień co do odwieszenia możliwości przekazywania odpadów bezpośrednio na składowisko. 

Art. 11b. 1. W przypadku braku na obszarze województwa technicznych i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpadów wytwarzanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 innych niż odpady medyczne o właściwościach zakaźnych, wojewoda może wydać, w drodze decyzji administracyjnej, polecenie dotyczące gospodarowania tymi odpadami podmiotom, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2. Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jego doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia. Przepisy art. 11 ust. 3–6 i 8 oraz art. 11a ust. 3–8 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku odpadów komunalnych polecenie wojewody może także dotyczyć: 1) przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do innych instalacji niż instalacje komunalne zapewniające przetwarzanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 2) składowania lub termicznego przekształcania odpadów komunalnych bez (jakichkolwiek lub określonych) wstępnych procesów przetwarzania.

Daleko idący jest zapis o możliwości zawieszenia selekcji odpadów.

Art. 11c. 1. Wojewoda może, w drodze zarządzenia, zmienić lub wyłączyć wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284).

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wojewoda może także, na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, zmienić częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone w uchwałach rady gminy wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Radkom obecnie radzi sobie na bieżąco z przywożonymi odpadami, jeśli chodzi o ich przetworzenie. Ma stabilną sytuację kadrową. 11 osób poszło na zasiłek opiekuńczy. 39 osób jest na zasiłku chorobowym. - Na załogę liczącą ponad 310 osób to nie jest bardzo dużo. Taki stan miewamy także w niechorobowych okresach. Nie dezorganizuje to nam pracy zakładu - powiedział Waldemar Kordziński. 

Obecnie firma podjęła wszelkie środki ochrony w związku z zagrożeniem koronawirusem. - Mamy odpowiednie osłony w miejscach kontaktu między pracownikami. Ograniczone są procedury wjazdu i wejścia. Osoby, które muszą wejść, są na wejściu dezynfekowane, są podawane maseczki, ewentualnie wymagamy od pracowników innych firmm, by mieli takie maseczki. W naszych samochodach są pojemniki do mycia, do dezynfekcji. Na bieżąco dezynfekowane są powierzchnie w pomieszczeniach biurowych, ale i na liniach produkcyjnych - powiedział Waldemar Kordziński.

Na razie nie ma też zmian na caym rynku w harmonogramie odbioru odpadów. Zakłóceń nie ma także w innych firmach, które odbierają odpady. - Ilość trafiających do nas odpadów jest porównywalna z tą, która była wcześniej. 

 Zmiany, które już odczuwają mieszkańcy wielu gmin ( w tym Radomia) to zamknięcie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  - To miejsce, gdzie następuje styk pracowników i mieszkańców w sposób ciągły i nie do końca kontrolowany - powiedział prezes Radkomu.