Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: WIELKI PIĄTEK
Dziś jest: 10 kwietnia 2020

RADOM

Problemy z wiaduktem na Żołkiewskiego. Zerwana umowa?

piątek, 22 sierpnia 2014 14:14 / Autor: Magdalena Gliszczyńska
Magdalena Gliszczyńska

MZDiK zrywa umowę z wykonawcą przebudowy ulicy Żółkiewskiego w Radomiu oraz budowy nowych wiaduktów nad linią kolejową numer 8. Roboty te miało prowadzić konsorcjum Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego IMB Podbeskidzie ze Skoczowa oraz Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Kielc.

Zarządzeniem dyrektora MZDiK została 22 sierpnia 2014 roku powołana specjalna komisja, która zinwentaryzuje wartość wykonanych dotąd prac. Nowe postępowanie przetargowe ogłoszone zostanie po zakończeniu prac tej komisji. Jak informuje dyrektor MZDiK Kamil Tkaczyk zamówienie to będzie obejmowało budowę nowych obiektów mostowych bez przebudowy miejskiego odcinka trasy krajowej numer 9. Ma to związek z dofinansowaniem unijnym do tej inwestycji. Równocześnie 22 sierpnia 2014 roku rozpoczęły się prace związane z aktualizacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia do nowego przetargu.

- Decyzję o odstąpieniu od umowy podjęliśmy po otrzymaniu od wykonawcy 21 sierpnia 2014 roku warunkowego harmonogramu realizacji inwestycji i warunkowego zasadniczego wykazu robót stałych. W przesłanych dokumentach konsorcjum uzależnia wykonanie nakładek na drogach objazdowych od tego, czy zajdzie potrzeba wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia inwestycji. Powodem odstąpienia od umowy jest również nierozpoczęcie przez wykonawcę robót przy wzmocnieniu nawierzchni dróg objazdowych w terminie do 21 sierpnia 2014 roku. Termin ten wyznaczyliśmy konsorcjum w piśmie z 20 sierpnia 2014 roku. Zagroziliśmy jednocześnie odstąpieniem od umowy, jeśli konsorcjum nie podejmie prac – mówi dyrektor Tkaczyk.

Odstąpienie od umowy to naturalne konsekwencje, jakie spotykają nierzetelne i niesolidne przedsiębiorstwa, niewywiązujące się z podjętych zobowiązań. - W czasie wielu spotkań staraliśmy się wszelkimi środkami wpłynąć na wykonawcę. Mimo to konsorcjum nie przedstawiło dotąd dwóch najważniejszych - prawidłowo sporządzonych, a nie warunkowych - dokumentów, czyli harmonogramu realizacji inwestycji oraz zasadniczego wykazu robót stałych. Przedstawiciele konsorcjum już wcześniej w oficjalnym wystąpieniu stwierdzili, że nie zamierzają przystąpić do prac opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym dotyczącym dróg objazdowych oraz stoją na stanowisku, że inwestycja nie wymaga tymczasowego zamykania dla ruchu ulicy Żółkiewskiego. Wykonawca oświadczył też wprost, że w kosztach całej inwestycji nie uwzględnił wartości robót związanych z wykonaniem nowych nakładek asfaltowych na drogach objazdowych – wyjaśnia Kamil Tkaczyk.

W ocenie MZDiK budowa nowych wiaduktów bez wprowadzenia objazdów nie jest możliwa ze względu na bardzo krótki termin realizacji inwestycji oraz prawny obowiązek uzyskania w nadzorze budowlanym zgody na dopuszczenie do użytkowania obiektów mostowych. - Procedura z tym związana trwa zwykle wiele tygodni, przykładowo na decyzję o dopuszczeniu do użytkowania nowego wiaduktu na skrzyżowaniu ulic 1905 Roku i Młodzianowskiej czekaliśmy w roku 2011 prawie trzy miesiące – dodaje Tkaczyk.
Jak informuje dalej dyrektor MZDiK prace, których konsorcjum nie chce zrealizować, to sfrezowanie nawierzchni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wraz z regulacją studni i wykonaniem oznakowania poziomego na ulicach: Kozienickiej, Struga i 11 Listopada. Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, prace te muszą być wykonane przed wprowadzeniem objazdów, a po przywróceniu stałej organizacji ruchu nawierzchnie tych trzech ulic muszą być ponownie odtworzone. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób konsorcjum podchodzi do wykonania nowych nakładek na Kozienickiej, Struga i 11 Listopada, zachodzi uzasadniona obawa, że po zakończeniu całej inwestycji nie będzie także chciało odtworzyć nawierzchni ulic: Szarych Szeregów, Wernera, Żółkiewskiego, Zbrowskiego, Energetyków i Brzustowskiej. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni wszystkich dróg objazdowych ma być zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym wykonane bez wymiany krawężników, zjazdów i chodników. Dodatkowo u zbiegu ulic Energetyków i Stara Wola Gołębiowska ma powstać sygnalizacja świetlna.

- Sprawy dotyczące robót opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym omówiliśmy z przedstawicielami Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Według stanowiska CUPT, zezwolenie konsorcjum na niewykonanie robót wymienionych w tym programie naraziłoby nas na zarzuty nierównego traktowania podmiotów gospodarczych, które mogliby podnieść przedstawiciele innych przedsiębiorstw startujących w przetargu. To z kolei mogłoby narazić miasto na roszczenia finansowe ze strony tych firm – informuje Kamil Tkaczyk.

Zgodnie z klauzulą 8.7 b umowy, wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10 procent zaakceptowanej wartości kontraktowej. To 4 miliony 380 tysięcy 733 złote.

- Budowa nowych wiaduktów w ciągu ulicy Żółkiewskiego to dla Radomia zbyt ważna inwestycja, byśmy mogli pozwolić sobie na stratę czasu. 22 sierpnia 2014 roku została powołana specjalna komisja złożona z naszych inspektorów oraz inżyniera kontraktu. Jej zadaniem będzie określenie ilości i wartości wykonanych dotąd robót. Raport ten będzie podstawą do wyliczenia kwoty, jaka zostanie odjęta od kary umownej. Ponieważ wartość zrealizowanych prac z całą pewnością nie przekracza wartości kary umownej, zapłaty różnicy będziemy domagali się od wykonawcy na drodze sądowej – mówi dalej dyrektor Tkaczyk. 

Nowe postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy wiaduktów nad linią kolejową numer 8 ogłoszone zostanie zaraz po zakończeniu prac komisji inwentaryzacyjnej. Będzie ono obejmowało budowę nowych obiektów mostowych bez przebudowy miejskiego odcinka trasy krajowej numer 9, co ma związek z dofinansowaniem unijnym do tej inwestycji. Z oczywistych powodów nie ma natomiast mowy o rezygnacji w nowym zamówieniu ze wzmocnienia konstrukcji nawierzchni na drogach objazdowych, o czym błędnie poinformowała w swojej relacji jedna z radomskich redakcji prasowych. W związku z odstąpieniem od umowy z dotychczasowym wykonawcą na wzniesienie nowych obiektów mostowych będzie jeszcze mniej czasu, niż pierwotnie zakładaliśmy. To oznacza, że nie będzie możliwe zrealizowanie tych robót bez wprowadzenia tymczasowych objazdów i bez wcześniejszego wzmocnienia nawierzchni dróg objazdowych. Zapewniamy jednocześnie, że dołożymy wszelkich starań, aby ta inwestycja została zrealizowana w jak najkrótszym terminie.

MZDiK informuje ponadto, że stanowisko Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych dotyczące przebudowy ulicy Żółkiewskiego daje nam podstawę do podjęcia decyzji o niepodpisaniu z tą firmą aneksu do umowy na przebudowę ulicy Mieszka I oraz budowę nowego jej przedłużenia. Przedsiębiorstwo to miało w tym roku kontynuować prace przy budowie odcinka ulicy Mieszka I od Ofiar Firleja do Witosa. Ogłosimy wkrótce nowy przetarg na realizację tej inwestycji, tymczasem przystąpiliśmy już do opracowania specyfikacji istotnych warunków tego zamówienia.

Ponadto 20 sierpnia 2014 roku odbył się przegląd techniczny dotychczas przebudowanego fragmentu ulicy Mieszka I oraz nowego odcinka tej drogi. Stwierdziliśmy nieprawidłowe wykonanie ścieżek rowerowych, liczne ubytki w ich asfaltowej nawierzchni, a także niewłaściwe zabezpieczenie skarp. Na podstawie protokołu z tego przeglądu wezwiemy wykonawcę do naprawienia nawierzchni ścieżek oraz usunięcia innych usterek. Jeśli prace te nie zostaną wykonane w terminie, zrealizuje je na nasze zlecenie inna firma, natomiast kosztami napraw obciążymy Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

Zapraszamy do nas: