Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel
Dziś jest: 29 września 2020

RADOM

Tylko do 15 września można składać wnioski o stypendia szkolne

poniedziałek, 14 września 2020 20:59 / Autor: Elżbieta Warchoł
Radio Plus Radom
Elżbieta Warchoł

15 września mija termin składania wniosków o stypendia szkolne w roku szkolnym 2020/2021. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać uczniowie mieszkający na terenie Radomia de facto znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i korzystający z pomocy społecznej - wyjaśnia dyr MOPS Marcin Gierczak. 

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Limanowskiego 134 (wniosek wrzucamy do urny), w Zespołach Pracy Socjalnej, wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,
  • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Na stypendium nie mogą liczyć uczniowie klas zerowych. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto - wyjaśnia dyr Marcin Gierczak. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, oraz gdzie występuje alkoholizm lub narkomania, a także w rodzinach niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

 

PROGI DOCHODOWE

  1. Dochód na osobę w rodzinie ucznia od kwoty 0 zł do kwoty 211,19 zł - kwota stypendium 200 zł
  1. Dochód na osobę w rodzinie ucznia od kwoty 211,20 zł do kwoty 369,60 zł - kwota stypendium 150 zł
  1. Dochód na osobę w rodzinie ucznia od kwoty 369,61 zł do kwoty 528 zł - kwota stypendium 110 zł

Kwota stypendium ulega zwiększeniu w przypadku:

-niepełnosprawności w rodzinie o kwotę 6,20 zł miesięcznie na ucznia,

-wielodzietności w rodzinie (troje i więcej dzieci) o kwotę 6,20 zł miesięcznie na ucznia.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium oraz wzory wniosków dostępne są na stronie www.bip.mops.radom.pl. Ponadto na stronie MOPS w Radomiu (www.mops.radom.pl) znajduje się wzór poprawnie wypełnionego wniosku. Informacje uzyskać można także telefonicznie pod numerem 48 36084 86. W minionym semestrze stypendium szkolne trafiło do 1680 uczniów.