Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
LUDZKIM GŁOSEM
Patrycja Michońska
Patron dnia: św. Małgorzata Węgierska, dziewica
Dziś jest: Poniedziałek, 18 stycznia 2021

Samorząd

CUPT potwierdza tymczasowe wstrzymanie finansowania budowy kolejowej ósemki

czwartek, 14 stycznia 2021 09:00 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Nie zapadła żadna decyzja z negatywnym skutkiem finansowym PKP w postaci utraty dofinansowania ze środków unijnych budowy torów kolejowych na odcinku Warka-Radom. Informuje o tym Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Aleksandra Lange, naczelnik wydziału do spraw komunikacji CUPT poinformowała, że wydatki na roboty budowlane w ramach projektu stanowią tzw. wydatki tymczasowo niekwalifikowalne, do czasu formalnego zakończenia procesu kontroli. Po formalnym zakończeniu czynności weryfikacyjnych, tam gdzie zostanie potwierdzona zgodność w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji, refundacja środków zostanie odblokowana.

Ponadto każda refundacja wydatków zadeklarowanych przez beneficjenta poprzedzona jest szczegółową ich weryfikacją przez CUPT pod kątem zgodności z prawem i spełnienia wymogów kwalifikowalności wydatków. W zakresie robót budowlanych weryfikowane są m. in. decyzje administracyjne, na podstawie których roboty są wykonywane, ich zgodność z wydaną uprzednio decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, badany jest zakres na jaki decyzje zostały wydane oraz ich zgodność z przepisami prawa budowlanego. W przypadku potwierdzenia spełnia wyżej wymienionych wymagań wydatki są refundowane, natomiast w przypadku potrzeby uzupełnienia, przedłożenia dodatkowych informacji bądź wyjaśnień przez beneficjenta refundacja adekwatnych wydatków jest tymczasowo wstrzymywana do czasu wyjaśnienia.

Przypomnijmy, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych w listopadzie 2020 roku przeprowadził działania kontrolne w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka–Radom”. Celem kontroli była weryfikacja zakresu prac realizowanych na podstawie zgłoszeń i decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z odniesieniem do zapisów m.in. wniosku o dofinansowanie i decyzji lokalizacyjnych. Kontrola dotyczyła tylko wybranych dokumentów.

W wyniku kontroli ustalono, że PKP PLK jako inwestor realizuje część robót na podstawie zgłoszeń, do których organ administracji architektoniczno - budowlanej (Wojewoda Mazowiecki) nie wniósł sprzeciwu. Prace objęte zgłoszeniami zawarte zostały w projektach budowlanych objętych inwestycją. W trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego beneficjent okazał część decyzji o PnB, które obejmują prace objęte zgłoszeniem, co do którego organ wcześniej nie wniósł sprzeciwu. Natomiast w pozostałym zakresie robót ujętych w zgłoszeniach, w toku było procedowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. W kontrolowanym zakresie CUPT potwierdził, że wydane już decyzje oraz złożone wnioski (procedowane na czas kontroli) obejmują wszystkie prace zrealizowane na ww. zgłoszeniach.

Ponadto Organ Nadzoru Budowlanego potwierdził, że beneficjent był uprawniony do prowadzenia prac w granicach linii kolejowej, a następnie kontynuowania całego zamierzenia budowlanego na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę.

- Należy mieć na względzie fakt, że do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie lub, w przypadku braku konieczności jego uzyskania, po zawiadomieniu Organu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy, co jest przedmiotem monitorowania ze strony CUPT - wyjaśnia Aleksandra Lange.