Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Juliusz I, papież
Dziś jest: Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

RADOM

Reakcja wojewody mazowieckiego w sprawie szpitala na Józefowie w Radomiu

piątek, 05 lutego 2021 21:03 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Zdjęcie statusu covidowego z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego nie rozwiąże problemu z zarządzaniem SOR w wojewódzkim szpitalu. Czytamy o tym w oświadczeniu wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, który odniósł się do dzisiejszej konferencji prasowej Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie sytuacji na SOR w lecznicy na radomskim Józefowie. Władze samorządowe Mazowsza zaapelowały do wojewody mazowieckiego o podjęcie rozmów dotyczących rozwiązania problemów z zabezpieczeniem zdrowotnym mieszkańców Radomia i regionu. Obecnie w Radomiu działa tylko jeden SOR. Są problemy lokalowe, brakuje personelu, który nie jest w stanie zająć się dużą liczbą pacjentów.

W oświadczeniu czytamy, że Wojewoda nie jest organem założycielskim wojewódzkiego szpitala i może wykonywać działania tylko na podstawie przewidzianych w prawie upoważnień. Ma np. uprawnienia kontrolne i z tych uprawnień względem wojewódzkiego szpitala skorzystał. Wojewoda zwrócił się też o dodatkowe, sczegółowe wyjaśnienia do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego (MSS) dot. organizacji pracy SOR oraz działającej tam Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (która powinna przejąć część lżej chorych pacjentów z SOR) oraz do miejskiego szpitala (Radomski Szpital Specjalistyczny) ws. aktualnej sytuacji i analizy obłożenia łóżek covidowych w tej placówce. Sytuacja radomskich szpitali jest na bieżąco monitorowana od początku wystąpienia epidemii.

Poniżej prezentujemy treść oświadczenia:

Jeszcze raz przypominam – wojewoda nie może zastąpić zarządu szpitala. Za organizację pracy odpowiada prezes szpitala, odpowiedzialność za jego funkcjonowanie ponosi też organ założycielski (Marszałek Województwa Adam Struzik). Rekrutację do szpitala prowadzi kierownictwo placówki. Organ założycielski odpowiada za inwestycje i rozwój placówki, powinien też nadzorować swoje szpitale. Za bezpieczeństwo pacjentów na terenie szpitala również odpowiada jego zarząd. Czy zarząd szpitala oraz województwa przedstawił jakikolwiek własny program naprawczy czy zamierzają scedować zarządzanie całkowicie na wojewodę? Wojewoda może podjemować działania tylko w ramach przewidzianych prawem zadań, np. wydaje decyzje nakładające na szpital obowiązek leczenia pacjentów z COVID -19. Dlatego wyznaczyliśmy jeden szpital do tego celu – aby usprawnić organizację pracy między tymi placówkami. Zdjęcie statusu covidowego z miejskiego szpitala (RSS) nie rozwiąże problemu z zarządzaniem SOR w wojewódzkim szpitalu. Ponadto zarząd szpitala wojewódzkiego przedstawia postulaty tak, jakby epidemia była już za nami, a wysokospecjalistyczna opieka dla mieszkańców Radomia z Covid -19 i chorobami towarzyszącymi niepotrzebna. Czy to jest troska o pacjentów? Co do postulatu nie rozmawiania przez media, to niestety, alę tę formę rozmowy rozpoczął zarząd województwa i zarząd szpitala, organizując wydarzenia medialne w tym temacie – powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Liczba pacjentów z Covid - 19 w miejskim szpitalu (RSS) utrzymuje się w ostatnim czasie praktycznie na stałym poziomie (ok.150 pacjentów). Tak więc pomysł sugerowany przez Zarząd MSS, aby na placówkę covidową przeznaczyć jeden ze szpitali powiatowych poza Radomiem jest mało realny, ponieważ nie ma możliwości fizycznej wydzielenia tylu miejsc izolacyjnych w innym szpitalu i tym samym uwolnienia RSS dla pacjentów z innymi chorobami.

Przypominamy, że w miejskim szpitalu leczeni są pacjenci z dodatkowymi schorzeniami towarzyszącymi zakażeniu koronawirusem i szpitale powiatowe nie są do tego przygotowane. Należy też pamiętać, że uruchomienie części SOR dla pacjentów niecovidowych wymagałoby jednocześnie wydzielenia łózek na oddziale intensywnej terapii, wewnętrznym i chirurgicznym (w tym również na ortopedii), co automatycznie redukuje miejsca dla chorych na Covid-19, a także stwarzałoby dla nich zagrożenie zakażenia koronawirusem.

Co do braków kadrowych – Wojewoda wielokrotnie przychylał się do próśb mazowieckich szpitali ws. delegowania personelu w związku z nagłymi problemami kadrowymi związanymi ze stanem epidemii, jednak takie doraźne działanie nie może zastąpić systemowej polityki kadrowej, którą każdy szpital powinien realizować sam. Wojewoda może delegować lekarzy tylko na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art.47) wyłącznie do zwalczania epidemii, a nie do pracy na SOR, czy innych oddziałach szpitala, które nie są bezpośrednio w tę walkę włączone.

Wyznaczenie RSS w Radomiu jako szpitala dedykowanego wyłącznie pacjentom z COVID-19 było poprzedzone analizami i doświadczeniami wielu miesięcy epidemii. Decyzja o jednoprofilowości szpitala wynikała też z postulatu dyrekcji RSS – która zwracała uwagę, że w szpitalu nie ma możliwości oddzielenia pacjentów zakaźnych i niezakaźnych.

Należy podkreślić, że w ostatnich tygodniach znacząco zredukowano liczbę łóżek covidowych w szpitalach powiatowych na obszarze dawnego województwa radomskiego, co pozwoliło na przywrócenie możliwości leczenia pacjentów mających inne choroby niż COVID – 19.

Przypominamy, w ostatnim czasie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym MSS w Radomiu zostały odnotowane niepokojące incydenty. Mazowiecki Urząd Wojewódzki podjął w związku z tym szereg działań wyjaśniających, również kontrolnych.

Już w grudniu 2020 r. Wojewoda Mazowiecki zlecił przeprowadzenie kontroli w placówce w związaku z kolejką karetek. Przedmiotem kontroli była ocena warunków wykonywania działalności leczniczej, jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie realizacji zadań przez Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR). Miała miejsce wizytacja placówki, a następnie analizowano m.in. dokumenty przedstawione przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu oraz oceniano pracę SOR. Po przeprowadzeniu kontroli został sporządzony protokół. Placówka ma 7 dni na zgłoszenie, umotywowanych zastrzeżeń. Następnie zostanie sporządzone wystąpienie pokontrolne. Wstępne wnioski z kontroli wskazują że organizacja pracy SOR wymaga poprawy. Szczegółowa informacja zostanie przedstawiona w wystąpieniu pokontrolnym, które będzie sporządzone w najbliższych dniach.

Ponadto wobec doniesień, dotyczących lekarza dyżurnego, który będąc pijany pełnił dyżur w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, Wojewoda mając na uwadze powagę zaistniałej sytuacji oraz możliwość narażenia na utratę zdrowia i życia pacjentów SOR, zwrócił się do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie kontroli w ww. placówce medycznej. Urząd skierował też pismo do Prezesa Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu z prośbą o zajęcie stanowiska oraz o przekazanie informacji dotyczących udzielania świadczeń medycznych do momentu zatrzymania dyżurującego lekarza przez policję. W związku z niepokojącymi sygnałami, że lekarz wykonywał świadczenia na kolejnych dyżurach – Wojewoda oczekuje w tej sprawie wyjaśnień od zarządu szpitala.

O sprawie Wojewoda powiadomił również Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Stan epidemii powoduje, że wszystkie podmioty medyczne muszą podejmować większy wysiłek organizacyjny. Z analizy urzędu wojewódzkiego wynika, że większość szpitali świetnie radzi sobie w tej sytuacji. MSS w Radomiu jest praktycznie jedynym szpitalem w skali województwa zgłaszającym poważne problemy organizacyjne. Tak jak wskazano powyżej wiele wskazuje na to, że przyczyną tego jest w dużej mierze zła organizacja pracy. Zatem niezrozumiałe jest, że zamiast podejmować usprawnienia, zarządzający szpitalem, a także Adam Struzik, Marszałek Województwa, będący właścicielem szpitala, poszukują winnych poza szpitalem.

Należy też podkreślić, że niedopuszczalne są powtarzające się ostatnio informacje MSS o „wstrzymaniu przyjmowania pacjentów na SOR”. Szpital nie może wstrzymać przyjęć na SOR, a problemy kadrowe nie zwalniają szpitala z obowiązku funkcjonowania tego oddziału, jako jednostki Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Sprawy organizacyjno-kadrowe nie należą również do tzw. niezależnych czynników wyższych, bowiem trwający blisko rok stan epidemii spowodował, że podmioty lecznicze wypracowały pewne standardy działań, odpowiedniego reagowania w różnych sytuacjach kryzysowych.