Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: św. Stanisław, biskup i męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Skotniki
Dziś jest: Sobota, 08 maja 2021

RADOM

Kolejne uwagi do planowanych inwestycji kolejowych w Radomiu

środa, 14 kwietnia 2021 09:27 / Autor: Magdalena Król
fot. Antranias/pixabay
Magdalena Król

Stowarzyszenie "Kocham Radom" poinformowało, że przekazało do PKP PLK i Ministerstwa Infrastruktury ponownie uwagi do programu inwestycyjnego PKP PLK na lata 2021-2030 (z perspektywą do 2040 roku) z przeprowadzonych właśnie konsultacjach wyżej wymienionego dokumentu.

Stowarzyszenie swoje uwagi przekazało do lokalnych i wojewódzkich władz samorządowych oraz do parlamentarzystów ziemi radomskiej z prośbą o ich wykorzystanie w pracy. W swoich spostrzeżeniach stowarzyszenie postuluje m. in.: o nadanie jak najwyższego priorytetu dla całego ciągu komunikacyjnego Warszawa-Radom-Kielce-Kraków.

- W uzupełnieniu przesłanych wcześniej uwag zwracamy uwagę, że linia kolejowa nr 8 na całej swej długości od Warszawy przez Radom,Skarżysko, Kielce do Krakowa - oprócz tego, że jest elementem sieci kompleksowej TEN-T - jest również elementem europejskiego korytarza towarowego kolejowego (Rail Freight Corridor - RFC11 - Amber). Z kolei postulowane parametry dla linii kolejowych tworzących takie korytarze są tożsame jak dla linii tworzących sieć TEN-T, tj: 160km/h dla pociągów pasażerskich i 120km/h dla pociągów towarowych; 22,5 tony nacisku na oś dla pociągów towarowych; 740 m długości pociągu towarowego. Takie parametry jak wyżej zostały na szczęście uwzględnione przy trwającej modernizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa-Radom, ale powinny też być zapewnione jako minimalne dla pozostałej części linii nr 8 od Radomia przez Kielce do Krakowa - informuje stowarzyszenie.

W swoich spostrzeżeniach stowarzyszenie zwróciło uwagę na to, aby również priorytetowo traktować ciąg wschód-zachód Lublin-Radom-Łódź, który łączy największe miasta centralnej Polski.

- W szczególności postulujemy: dobudowanie drugiego toru na brakujących odcinkach LK22 Tomaszów-Radom (odcinki Tomaszów-Radzice i Radom Krychnowice - Radom); modernizację i utrzymanie całego ciągu LK25 / LK22 / LK26 w minimalnych parametrach 120km/h, ale docelowo umożliwienie obsługiruchu pociągów do 160km/h (zwróciliśmy uwagę, że mimo przeprowadzonej w ostatnich latach modernizacji tylko jeden tor na odcinku Radom-Tomaszów umożliwia ruch do 120km/h, natomiast na drugim torze dopuszczalna prędkość to 50km/h; z kolei na odcinkach LK26 Radom-Dęblin z powodu pogorszenia się stanu technicznego istniejąpunktowe ograniczenia prędkości do 80-90km/h) - wyjaśnia stowarzyszenie.

Kolejnym postulatem zgłoszonym przez stowarzyszenie jest modernizacja linii kolejowej do Kozienic i uruchomienie połączeń pasażerskich Kozienice-Pionki-Radom, jako uzupełnienie trwającego projektu budowy nowej linii Kozienice-Warka zgłoszonej do projektu Kolej+.

- Postulowane wykorzystanie istniejącej linii kolejowej i jej adaptacja dla potrzeb ruchu pasażerskiego wydaje się najbardziej racjonalne i najefektywniejsze, pozwalając na włączenie w relatywnie krótkim czasie(do 2 lat) i niewielkim nakładem powiatowych Kozienic do sieci kolejowej - dodaje stowarzyszenie.

Dodatkowo zgłoszono także sugestię dotyczącą organizacji przystanku Radom Południowy.

- Zwróciliśmy uwagę na potrzebę jak najlepszego zaplanowania nowego przystanku kolejowego Radom Południowy (postulowana nazwa nowego przystanku na wysokości os. Południe), z uwagi na jego strategiczne położenie przy dużym osiedlu mieszkaniowym i w pobliżu planowanego rozejścia się trzech linii kolejowych: obecnych nr 8 i 22 oraz planowanej nowej linii nr 84 Radom-Kunów (Ostrowiec Świętokrzyski) - wyjaśnia stowarzyszenie.

W swoich postulatach Stowarzyszenie "Kocham Radom" odniosło się do uwzględnienia w przyszłości modernizacji bocznicy kolejowej do lotniska, która mogłaby stać się w przyszłości linią dowożącą pasażerów do terminala, jak również towary do lotniska.