Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Węgrzyn, Zaborowice
Dziś jest: Niedziela, 16 maja 2021

Samorząd

Czy ulica Żółkiewskiego przestanie być drogą krajową?

wtorek, 20 kwietnia 2021 10:37 / Autor: Monika Nowakowska
foto: WChochoł/Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

Czy ulica Żółkiewskiego, ważna arteria dla tranzytu przez Radom straci status drogi krajowej nr 9? Wypowiedzą się na ten temat radni w najbliższy poniedziałek, 26 kwietnia podczas sesji Rady Miejskiej w Radomiu.

Prezydent Radomia jest przeciwny i negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 marca 2021 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi krajowej. W projekcie uchwały czytamy, że prezydent opowiada się za utrzymaniem kategorii drogi krajowej dla odcinka ul. Żółkiewskiego i zaliczeniem do kategorii dróg krajowych odcinka ul. Warszawskiej (od ul. Żółkiewskiego do granicy miasta) w Radomiu oraz ustanowieniem początku drogi krajowej nr 9 w węźle drogi krajowej S7 Radom - Północ.

W uzasadnieniu czytamy m.in.: "W związku z przedłożeniem przez Ministra Infrastruktury projektu rozporządzenia w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych – pozbawienia kategorii drogi krajowej odcinka ul. Żółkiewskiego w mieście Radom – podjęte zostały czynności zmierzające do wydania opinii w trybie przewidzianym w ustawie o drogach publicznych.

Przedłożony projekt rozporządzenia wydaje się być kontynuacją literalnego podejścia do interpretacji zapisu ustawy o drogach publicznych mówiącego, iż odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej. Oddanie do użytkowania obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7 (drogi krajowej) nie powinno automatycznie oznaczać degradacji całego odcinka starej drogi krajowej z uwagi na fakt, iż od starej drogi krajowej nr 7 rozpoczyna się droga krajowa nr 9. Zakres zmian w kategoryzacji ciągów drogowych winien być rozpatrywany indywidualnie i z uwzględnieniem funkcji, jakie poszczególne odcinki faktycznie pełnią.

Mając na uwadze powyższe, błędem jest przyjęcie w przedłożonym projekcie rozporządzenia, że przedmiotowy odcinek ul. Żółkiewskiego w Radomiu przestał pełnić funkcję drogi krajowej, stał się zbędny w sieci dróg krajowych oraz że w związku z tym zaistniała konieczność pozbawienia go kategorii drogi krajowej. Oddanie do użytkowania obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr S7 w żaden sposób nie wpłynęło na zmianę obsługi ruchu generowanego przez wschodnie i południowo-wschodnie rejony kraju w przestrzeni radomskiego węzła drogowego. Zachodnia obwodnica Radomia przejęła tylko ruch tranzytowy na kierunku północ-południe, w umownym korytarzu Warszawa-Kielce-Kraków, nie wpłynęła natomiast na odbywający się nadal drogą krajową nr 9 krajowy ruch tranzytowy na kierunku Lublina i Rzeszowa. Odcinek drogi krajowej nr 9 w mieście Radom nie przestał zatem pełnić funkcji drogi krajowej. Jak pokazują badania ruchu nadal pełni on kluczową rolę w układzie dróg krajowych w rejonie Radomia. Zapewnia ciągłość i spójność sieci dróg krajowych S7, DK9 i DK12 zapewniając połączenia pomiędzy centralnymi,wschodnimi i południowo-wschodnimi regionami kraju. Pozbawienie przedmiotowego odcinka drogi kategorii drogi krajowej oznacza brak logicznego i koniecznego w przestrzeni dostępu ruchu z kierunków Lublina i Rzeszowa do obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej S7.

Wyniki badań natężenia ruchu przedmiotowego odcinka drogi krajowej nr 9 zostaną zaprezentowane na sesji Rady Miejskiej.

Rekomendowane przez Ministra Infrastruktury rozwiązanie nie usprawni ruchu lecz pogorszy jego warunki. Dodatkowo obniży poziom życia mieszkańców Radomia, kierując m.in. ciężki ruch tranzytowy w śródmiejskie rejony miasta naturalnym ciągiem dróg krajowych– DK12/DK9 (ul. Wojska Polskiego), DK12 (al. Grzecznarowskiego, ul. 1905 – Roku, ul.Maratońska, ul. NSZZ „Solidarność”, ul. Wolanowska) do granic miasta i węzła Wolanów na drodze S7. Doprowadzi to także do degradacji miejskiej zabudowy.

W kontekście oddziaływania projektu rozporządzenia na budżet miasta należy zauważyć, iż pozbawienie ul. Żółkiewskiego w Radomiu kategorii drogi krajowej i przełożenie ciężkiego ruchu tranzytowego na inne drogi w mieście skutkować będzie degradacją konstrukcji tych dróg. Ulica Żółkiewskiego konstrukcyjnie została przygotowana do obsługi ciężkiego ruchu tranzytowego – może zatem i powinna pełnić funkcję drogi krajowej.

Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 9 jest korytarzem międzynarodowej drogi.

Jeśli projekt uchwały zostanie zaakceptowany i przegłosowany przez radnych, to wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.