Na antenie: PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Katarzyna Kozimor
Patron dnia: bł. Ludwika z Sabaudii, zakonnica
Radio Plus Radom /RADOM/Miasto poda radnego do sądu?

Wiadomości z Radomia

Miasto poda radnego do sądu?

24 wrzesień 2014 / Tekst

Po zarzutach radnego Kazimierza Woźniaka władze miasta rozważają skierowanie sprawy o pomówienie do prokuratury i dochodzenie swych praw na drodze sądowej. Chodzi o zarzuty dotyczące gospodarowania nieruchomościami, a konkretnie o zamiane działek na Ogroczniczej i Uniwersyteckiej, gdzie obecnie trwa budowa Centrum Onkologii Ziemii Radomskiej.

foto: radom24.pl
foto: radom24.pl

Przypomnijmy w ostatnich dniach radny Kazimierz Woźniak podczas dwóch konferencji prasowych u poseł Marzeny Wróbel (kandydatki na prezydenta Radomia) zarzucił władzom Radomia nieprawidłowości dotyczące gospodarowania nieruchomościami. - Władze miasta nie mają żadnych wątpliwości co do zgodności z prawem działań Urzędu Miejskiego we wszystkich kwestiach podnoszonych przez radnego. Przypominają także o tym, że działania te prowadzone były w sposób transparentny i znane były radnym, w szczególności radnemu Kazimierzowi Woźniakowi jako członkowi komisji gospodarki. Przypominają także, że na funkcjonariuszu publicznym, w sytuacji  uzasadnionego podejrzenie popełnienia przestępstwa, ciąży obowiązek zgłoszenia takiego faktu do organów ścigania. W przeciwnym przypadku sam popełnia przestępstwo – czytamy w oświadczeniu i komentarzu Urzędu Miejskiego w Radomiu.
- W związku z tym, że zdaniem władz miasta radny Kazimierz Woźniak dopuścił się pomówienia, zarzucając miejskim służbom fałszowanie dokumentów przy procedowaniu zamiany gruntów przy ulicy Ogrodniczej i ulicy Uniwersyteckiej, władze miasta biorą pod uwagę skierowanie sprawy o pomówienie do prokuratury i dochodzenie swych praw na drodze sądowej – informuje Ryszarda Kitowska z radomskiego magistratu.
 
Do zarzutów radnego Kazimierza Woźniaka odniósł się także  Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim: Zbywanie nieruchomości publicznych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U z 2014r poz. 518 ze zm.). W Radomiu obowiązuje również Uchwała  Nr 52/1011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 stycznia 2011 ze zm. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu Radom), w myśl której wszelkie nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży wymagają uzyskania zgody odpowiedniej Komisji Rady Miejskiej.
Według Pana Radnego Kazimierza Woźniaka, działka, na której znajduje się Browar Saski oraz działka niezabudowana bezpośrednio przyległa do Browaru Saskiego są nieruchomościami porównywalnymi. Takie stwierdzenie nie ma oparcia w obowiązujących przepisach prawa i przeczy standardom wyceny. Trudno bowiem przy szacowaniu  nieruchomości niezabudowanej porównywać ją do nieruchomości zabudowanej, gdyż jak stanowi art. 4 pkt. 16 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku nieruchomości podobnej – należy przez to rozumieć nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiąca przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość – czytamy w oświadczeniu.
Podnieść należy , że w przypadku sporządzania operatów szacunkowych dotyczących tychże nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy przy charakterystyce wycenianej nieruchomości wraz z wyeksponowaniem jej wag cech rynkowych w oparciu o przepisy  noty interpretacyjnej NI 1 przyjął atrybuty takie jak: atrakcyjność położenia, stan budynków, funkcjonalność pomieszczeń, powierzchnię użytkową, dostępność, funkcjonalność działki. Natomiast na tej samej podstawie, w odniesieniu do nieruchomości niezabudowanej przyjął atrybuty takie jak: atrakcyjność położenia, zapotrzebowanie, wielkość, kształt działki, infrastruktura techniczna, dostępność komunikacyjna.
- Pan Radny Woźniak pomija fakt, że w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości publicznych gminę obowiązują przepisy ustawy podatku od towarów i usług (VAT).
Cena nieruchomości przy ul. Kolberga, która jest nieruchomością zabudowaną nie zawiera w sobie podatku VAT , gdyż korzysta ze zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U z 2011r Nr 177, poz. 1054 ze zm.) .
Natomiast ustalona cena działki przy ul. Malczewskiego zawiera w sobie podatek VAT – wyjaśnia Kitowska.
I dalej w oświadczeniu czytamy:
Odnośnie nabycia przez Gminę Miasta Radomia działek położonych przy  ul. Skrajnej w Radomiu wyjaśniamy, że jedna nieruchomość w celu jej nabycia wyceniona została zgodnie z przeznaczeniem w obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako zieleń parkowa, natomiast druga nieruchomość wyceniona została w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bowiem przed wejściem tegoż planu była to nieruchomość o przeznaczeniu mieszkaniowym i takie przeznaczenie rzeczoznawca musiał przyjąć w swoim operacie. Taki sposób szacowania nieruchomości wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa. Jak stanowi art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy szacując nieruchomość musi wziąć pod uwagę w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.  Podnieść również należy, że odpowiedź w tym zakresie została Panu Radnemu  już udzielona.

Ponadto, według posiadanej wiedzy, Pan Radny Kazimierz Woźniak nie jest ekspertem w dziedzinie szacowania nieruchomości, nie posiada również uprawnień rzeczoznawcy majątkowego niezbędnych do sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, a jego dywagacje na temat różnic w wartościach są jedynie subiektywną opinią nie popartą żadnymi dowodami.
Zamiana  nieruchomości ozn.  nr 65/9 o pow. 2381 m kw., nr 65/11 o pow. 3500 m kw., nr 66/25 o pow. 2715 m kw., położonych w Radomiu przy ul. Al. Wojska Polskiego na działki ozn. nr 300/1 o pow. 13317 m kw. i nr 300/4 o pow. 2160 m kw. będące własnością Miasta na Prawach Powiatu-Radom, położone przy ul. Uniwersyteckiej w Radomiu przeprowadzona została na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.), a jej celem było pozyskanie przez Gminę nieruchomości przeznaczonych na potrzebę lotniska cywilnego użytku publicznego.
Zgodnie z opinią wydaną przez Port Lotniczy Radom S.A. z dnia 08 sierpnia 2012r., nieruchomości stanowiące przedmiot zamiany ozn. nr 65/9, nr 65/11, nr 66/25 znajdują się centralnie w osi pasa startowego, na którym planowana jest instalacja certyfikowanego oświetlenia nawigacyjnego oraz systemu precyzyjnego wskaźnika ścieżki podejścia ILS kategorii I.
Kolejna opinia wystosowana przez Spółkę Port Lotniczy Radom S.A. z dnia 17 września 2012r. potwierdziła, iż wnioskowane działki są niezbędne dla prawidłowego wybudowania instalacji oświetlenia pasa startowego oraz ww. ścieżki podejścia ILS.
Jednocześnie informujemy, iż w Urzędzie Miejskim brak jest opinii Portu Lotniczego stwierdzającej, iż wnioskowane działki stały się zbędne dla inwestycji związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego użytku publicznego.
Z wnioskiem o zamianę działek wystąpił współwłaściciel nieruchomości nr 65/9 w związku z planowaną budową specjalistycznego szpitala wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W trakcie prowadzonego postępowania współwłaściciele podjęli działania zmierzające do wyjścia ze współwłasności i uregulowania tytułu prawnego w odniesieniu do całej nieruchomości objętej wnioskiem, co ostatecznie nastąpiło na podstawie aktu notarialnego z dnia 08.11.2012r.
Jednocześnie informuję, iż Prezydent miasta Radomia podejmując decyzję w danej sprawie kieruje się zasadnością nabycia działek, a regulacja ich stanów prawnych spoczywa każdorazowo na właścicielu nieruchomości. Bowiem, co do zasady regulacja stanu prawnego wnioskowanego gruntu przez właścicieli, nie wstrzymuje biegu postępowania prowadzonego w Urzędzie i zakończyć się musi przed zawarciem umowy notarialnej.
Niejednokrotnie w sprawach prowadzonych przez Urząd występuje konieczność uregulowania stanów prawnych nieruchomości zanim ostatecznie dojdzie do transakcji – nie wstrzymuje to jednak czynności przygotowawczych całej procedury.
Gmina Miasta Radomia zleciła w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm.) sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości będących przedmiotem zamiany. Rzeczoznawca majątkowy został wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnie z przepisami wyżej cyt. ustawy.
Operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości będących przedmiotem zamiany zostały sporządzone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w oparciu o obowiązujące przepisy prawne:
- ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518
z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z dnia 22 września 2004 roku
z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 roku zmieniające rozporządzenie
w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985
z dnia 11 sierpnia 2011 roku).
Operaty szacunkowe zostały zatem wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przy wyborze odpowiedniego podejścia, metody i techniki szacowania.
Procedura zamiany przedmiotowych działek była realizowana standardowo, tj. zebrano wszystkie niezbędne opinie, zlecono w trybie zamówień publicznych oszacowanie nieruchomości, uzyskano zgodę Rady Miejskiej w Radomiu na zamianę działek, opublikowano wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany. Dochowano zatem wszelkich ustawowych procedur
i terminów niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.
Akt notarialny, dokumentujący umowę zamiany nieruchomości nr 65/9, nr 65/11,
nr 66/25, położonych w Radomiu przy ul. Al. Wojska Polskiego na działki ozn. nr 300/1 i nr 300/4 położone przy ul. Uniwersyteckiej w Radomiu został zawarty w dniu 22.01.2013r. (Akt Notarialny Rep. A Nr 347/2013).
Ponadto w dniu 21.03.2014r. została wydana Dec. Nr 124/13 pozwolenie na budowę szpitala wraz infrastrukturą techniczną przy ul. Uniwersyteckiej – Etap I oraz w dniu 16.07.2014r. Dec. Nr 542/14 pozwolenie na budowę szpitala – etap II.
Biorąc pod uwagę powyższe informujemy, iż transakcja zamiany ww. nieruchomości przeprowadzona została w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, a jej skutkiem było pozyskanie przez Gminę działek niezbędnych dla realizacji celu użytku publicznego.

Joomla SEF URLs by Artio

ARTYSTA TYGODNIA

"Nie będę Julią"

SEDNO SPRAWY

sedno sprawy 1

REKLAMA

7 DNI NA MAZOWSZU

TWEETY FRANCISZKA

POLECAMY

GRAMY Z CZARNYMI RADOM


 Drużyna M pkt
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 24 62
ONICO Warszawa 24 57
Jastrzębski Węgiel 24 50
Aluron Virtu Warta Zawiercie 24 43
Cerrad Czarni Radom 24 42
PGE Skra Bełchatów 24 38
Asseco Resovia Rzeszów 24 35
GKS Katowice 24 32
Indykpol AZS Olsztyn 24 30
Trefl Gdańsk 24 28
Chemik Bydgoszcz 24 22
Cuprum Lubin 24 20
MKS Będzin 24 9
Stocznia Szczecin 0 0

POLECAMY

230x190 4