Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
CZŁOWIEK Z BLISKA
Małgorzata Świtała
Patron dnia: św. Franciszek z Paoli, pustelnik
Dziś jest: 02 kwietnia 2020

Opoczno

Opoczno: Drugie podejście do budżetu

środa, 29 stycznia 2020 14:47 / Autor: Marcin Prejs
fot. archiwum
Marcin Prejs

W czwartek debatować będą opoczyńscy radni. Na ten dzień zaplanowane zostały sesje miejska i powiatowa.

Głównym punktem miejskiej sesji w Opocznie będzie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. To drugie podejście do uchwały budżetowej opoczyńskich radnych. W porządku obrad sesji znalazła się także m.in. uchwała dotycząca zaproszenia do osiedlenia się na terenie gminy nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów. Z kolei podczas obrad powiatowej sesji w Opocznie wręczona zostanie doroczna nagroda Powiatu Opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Początek czwartkowych (30 stycznia) sesji, zarówno powiatowej, jak i miejskiej o godzinie 9.

Sesja Rady Miejskiej w Opocznie

30 stycznia 2020 roku godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedłożenie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XV z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Sprawozdania z prac Komisji Rady za rok 2019.

6. Szkody łowieckie. Gospodarowanie zasobami leśnymi i wspólnoty gruntowe.

7. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.

8. Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg.

9. Straż Miejska – efekty realizacji zadań.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”,

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,

c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki,

d) zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Opoczno w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów,

e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035,

f) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2020,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu przy Al. Sportowej 1 w Opocznie,

h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie,

i) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego,

j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr. 19 przy ul. Wałowej, stanowiącej własność Gminy Opoczno,

k) wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno w formie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie,

l) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Opoczno,

m) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby, nazw i przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie,

n) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury,

o) uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury,

p) uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury,

q) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,

r) uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,

s) uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,

t) ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży i Sportu,

u) wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży i Sportu,

v) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży i Sportu,

w) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej,

x) wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej,

y) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej,

z) uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,

aa) uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,

bb) rozpatrzenia skargi A.W. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego

30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godzinie 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, sala konferencyjna, II piętro.

Część uroczysta

Doroczna nagroda Powiatu Opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

II. Część merytoryczna

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XVI/19 z sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego.

4. Sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu Opoczyńskiego.

5. Sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu Opoczyńskiego za 2019 rok.

6. Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 r.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat opoczyński za 2019 rok.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2020 – 2028;

b) w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.;

c) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z przeznaczeniem na ustanowienie służebności gruntowej;

d) w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

9. Sprawy bieżące.

10. Zamknięcie XVII sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego.

Zapraszamy do nas: