Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek, Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Robert Bellarmin, biskup i doktor Kościoła              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Świerże Górne
Dziś jest: Piątek, 17 września 2021

Mazowsze

Jak ma wyglądać program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok?

poniedziałek, 26 lipca 2021 14:05 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: pixabay/Bob_Dmyt
Elżbieta Warchoł

Uwagi i propozycje do projektu Programu współpracy na 2022 rok można składać na formularzu konsultacyjnym od 26 lipca do 8 sierpnia br.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”. To najważniejszy dokument wpływający na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br.Gdzie można zapoznać się z dokumentem?

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2021. Jest on dostępny na stronie internetowej poświęconej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.Twoje zdanie się liczy! Zgłoś priorytetowe zadania publiczne na 2022 rok

Konsultacje społeczne mają przede wszystkim pomóc samorządowi województwa w wyborze priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy województwa i organizacji pozarządowych w 2022 roku.

Uwagi do projektu programu współpracy na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:

celów współpracy – § 2 programu, zakresu przedmiotowego współpracy – § 4 programu, form współpracy pozafinansowej – § 6–14 programu, priorytetowych zadań publicznych na 2022 rok – § 15-35 programu, podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 43 programu, innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

13 lipca Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął wstępne założenia do współpracy finansowej w 2022 roku pomiędzy województwem mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją zarządu województwa kwota środków finansowych przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać zwiększona w stosunku do roku 2021 i wyniesie około 50 mln zł.

Jak co roku, poza środkami z dochodów własnych województwa, w 2022 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z: opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak zgłosić uwagi i propozycje? Uwagi i propozycje do projektu Programu współpracy na 2022 rok można składać na formularzu konsultacyjnym od 26 lipca do 8 sierpnia br.

Formularz można przesłać/wypełnić na jeden z wymienionych sposobów: na stronie internetowej poświęconej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi; mailem: ; pocztą na adres: Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Okrzei 35, 03-472 Warszawa z dopiskiem „Program współpracy 2022”

Jaki jest kolejny krok? Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na miesiąc wrzesień br.Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, mail: .