Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek, Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Robert Bellarmin, biskup i doktor Kościoła              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Świerże Górne
Dziś jest: Piątek, 17 września 2021

Mazowsze

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r.

poniedziałek, 26 lipca 2021 18:49 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: pixabay/Larisa_K
Elżbieta Warchoł

Wojewoda Mazowiecki ogłasza nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok.

Radom szczepienia

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), dla województwa mazowieckiego na rok 2022 przyznane zostały środki w wysokości 295 209 485,01 zł, z czego kwotę 243 037 715,15 zł** przeznacza się na dofinansowanie zadań zgłoszonych w ramach niniejszego naboru. Na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych przewiduje się przeznaczyć po 50 proc. alokacji środków przewidzianej dla województwa mazowieckiego, pomniejszonej o zobowiązania podjęte na zadania wieloletnie. W zależności od zapotrzebowania wynikającego z listy złożonych wniosków spełniających wymogi formalne, powyższa proporcja może ulec zmianie. Limit zaciągniętych zobowiązań na zadania wieloletnie nie może przekroczyć w każdym kolejnym roku kwoty 122 263 488,98 zł, z czego w 2023 r. zadania z niniejszego naboru będą mogły uzyskać łączne dofinansowanie w kwocie 116 036 517,49 zł**.

Przedmiotem wniosku może być zadanie obejmujące odcinek/odcinki drogi/dróg, będących drogą publiczną (powiatową lub gminną) w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wyjątek stanowią zadania mające na celu przebudowę dróg wewnętrznych, które następnie zostaną zaliczone do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ww. ustawy.

W zakresie rzeczowym wniosek może dotyczyć budowy (rozbudowy), przebudowy lub remontu dróg gminnych lub dróg powiatowych wraz z ich skrzyżowaniami oraz skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi. Dofinansowaniu podlegają koszty kwalifikowane zadania, w szczególności związane z wykonaniem robót budowlanych, a także innych prac w pasie drogowym drogi zgłoszonej do dofinansowania, służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub dotyczących jej wyposażenia technicznego, z wyłączeniem robót, które powinny być wykonywane w ramach jej bieżącego utrzymania.

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności kosztów określa załącznik nr 3.

W ramach naboru można zgłosić do dofinansowania wyłącznie zadania, których termin rozpoczęcia przypada na rok 2022. Ponadto w przypadku zadań, w ramach których do dofinansowania zgłoszony jest tylko określony etap zatwierdzonego projektu budowlanego, etap ten musi stanowić funkcjonalną całość.

Gminy mogą złożyć jeden wniosek i otrzymać środki na dofinansowanie jednego zadania, natomiast powiaty ziemskie oraz miasta na prawach powiatu mogą złożyć dwa wnioski i otrzymać dofinansowanie na realizację dwóch zadań, przy czym w przypadku zadań zgłoszonych przez miasta na prawach powiatu, każde z nich musi dotyczyć drogi/dróg innej kategorii.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie ustawowy zarządca drogi (w dniu złożenia wniosku), odpowiednio: dla dróg powiatowych – zarząd powiatu, prezydent miasta na prawach powiatu, dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz prezydent miasta na prawach powiatu – zgodnie z art. 19 ust. 2 i 5 ustawy o drogach publicznych.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pod linkiem: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rfrd-realizacja-od-2022-roku