Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista
Dziś jest: 21 września 2020

REGION

Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy

wtorek, 19 marca 2019 11:13 / Autor: Monika Nowakowska
foto:pixabay/cegoh
Monika Nowakowska

Liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie mazowieckim systematycznie rośnie. W 2018 r. wydano ich 79,7 tys., czyli o 5,8% więcej niż w 2017 r. Zezwolenia na pracę wydawane były najczęściej obywatelom Ukrainy - wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Liczba wydanych w 2018 r. zezwoleń na pracę cudzoziemców była 3,5-krotnie wyższa 59,7% niż w 2011 r.

W 2018 r. wojewoda mazowiecki wydał ok. 80 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców, co stanowiło 24,2% wszystkich zezwoleń wydanych w kraju. Liczba wydanych zezwoleńbyła o 5,8% wyższa niż przed rokiem i o 65,5% niż w 2016 r. Najwięcej zezwoleń na pracęcudzoziemców wydanych było w województwie mazowieckim, a następnie wielkopolskim,łódzkim i małopolskim. Przewaga województwa mazowieckiego jest wyraźna, jednak udział tego województwa w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń systematyczniemaleje (z 37,8% w 2016 r. do 24,2% w 2018 r.).

98% stanowiły zezwolenia na pracę wydane po raz pierwszy.

W województwie mazowieckim zdecydowaną większość (97,7%) stanowiły zezwolenia napracę wydane po raz pierwszy. Większość zezwoleń na pracę cudzoziemców przyznana była obywatelom Ukrainy i kolejno obywatelom Nepalu, Białorusi i Indii.

3 na 4 zezwolenia na pracę zostały wydane mężczyznom.

Zdecydowana większość wydanych zezwoleń na pracę dotyczyła mężczyzn. Ich udział w ogólnej liczbie wszystkich wydanych zezwoleń w województwie mazowieckim w 2018 r. wyniósł 75,8%, ale był mniejszy niż w 2017 r. (71,3%) i 2016 r. (68,6%). Przewaga mężczyzn pod względem wydanych zezwoleń występowała we wszystkich województwach. W kraju udział ten wyniósł średnio 77,2% (od 70,6% w województwie łódzkim do 92,1% w lubelskim).

Ponad 2/3 zezwoleń na pracę wystawionych było na okres ważności od 3 miesięcy do 1 roku.

Zezwolenia na pracę cudzoziemców wydawane są na coraz dłuższe okresy ważności. W 2018 r. 67,8% zezwoleń na pracę wystawionych było na okres ważności od 3 miesięcy do 1 roku.W 2017 r. udział tych zezwoleń wyniósł 72,3%, a w 2016 r. 77,1%. Zezwolenia z okresem ważności powyżej 2 lat stanowiły 26,1%, w 2017 r. 20,1% i 2-krotnie więcej niż w 2016 r. (13,7%). Krótkookresowe zezwolenia na pracę z okresem ważności do 3 miesięcy stanowiły jedynie 0,3% ogólnej ich liczby (wobec 0,3% w 2017 r. i 0,4% w 2016 r.).

Najwięcej (28%) przyznanych zezwoleń na pracę było w budownictwie.

W 2018 r. najwięcej zezwoleń wydano dla pracodawców z sekcji budownictwo (22,6 tys.), które stanowiły 28,4% ogółu zezwoleń. Udział tej sekcji systematycznie rośnie – w 2017 r. wyniósł 24,7%, a w 2016 r. 24,6%. Stosunkowo duży odsetek stanowili cudzoziemcy pracujący w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (23,5%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (14,6%).

Według klasyfikacji zawodów i specjalności cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pracę wwojewództwie mazowieckim w 2018 r. pracowali najczęściej jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (34,9%), pracownicy wykonujący prace proste (30,2%) oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (15,5%).