Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Sylwia Pysiak
Patron dnia: święci męczennicy Gerwazy i Protazy
Dziś jest: Środa, 19 czerwca 2024

Mazowsze

Mazowsze ma pieniądze na efektywność energetyczną, mobilność miejską oraz rewitalizację

środa, 20 marca 2024 13:19 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: UMWM
Elżbieta Warchoł

Województwo mazowieckie przekaże 391 mln zł, w tym 267 mln zł z Unii Europejskiej, na efektywność energetyczną, mobilność miejską oraz rewitalizację obszarów miejskich i innych niż miejskie. Z preferencyjnych pożyczek skorzystają m.in. przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, SIM-y, zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Władze Mazowsza podpisały umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 (FEM 2021–2027) na ponad 390 mln zł.

Na podstawie tej umowy będą udzielane preferencyjne pożyczki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pula środków wraz ze współfinansowaniem krajowym wynosi około 146 mln zł (w tym prawie 104 mln zł ze środków UE) na pożyczki w zakresie termomodernizacji budynków około 101 mln zł (w tym ponad 61 mln zł ze środków UE) na pożyczki finansujące elementy mobilności miejskiej oraz ponad 144 mln zł (w tym ponad 102 mln zł ze środków UE) na pożyczki dotyczące rewitalizacji. Umowa zobowiązuje EBI do wyboru pośredników finansowych, którzy będą udzielać pomocy bezpośrednio zainteresowanym podmiotom.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik perspektywa finansowa na lata 2021–2027 to z jednej strony ogromne wyzwanie, ale z drugiej wsparcie dla Mazowsza. – W tej perspektywie pomoc zwrotna jest szczególnie istotna dla regionu warszawskiego stołecznego. Dzięki pożyczkom na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych i publicznych inwestorzy przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej budynków, redukcji zanieczyszczeń, obniżenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zjawiska ubóstwa energetycznego. Jestem przekonany, że ich efektem będzie obniżenie kosztów ogrzewania mieszkań i urzędów. Jest to też szansa na zmniejszenie dysproporcji rozwojowych oraz poprawę jakości powietrza na Mazowszu:

Pożyczki na poprawę efektywności energetycznej. Preferencyjne pożyczki będą dostępne dla wspólnot mieszkaniowych, TBS-ów, SIM-ów, zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych z Mazowsza. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zwiększy się efektywność energetyczna budynków mieszkalnych i publicznych.

– Jesteśmy dumni, że po raz trzeci EBI będzie współpracować z samorządem województwa mazowieckiego, wdrażając instrumenty finansowe w obszarze zielonych inwestycji oraz rewitalizacji. Cieszymy się, że Mazowsze kontynuuje transformację w kierunku bardziej ekologicznej i przyjaznej dla klimatu gospodarki, co przełoży się na lepszą jakość życia mieszańców regionu. Chcemy również podkreślić, że wparcie na inwestycje przyjazne dla środowiska wpisane w program regionalny dla Mazowsza są jednym z priorytetów Grupy EBI oraz jej misją jako banku klimatu Unii Europejskiej – mówi Goetz von Thadden, Dyrektor Wydziału Instrumentów Finansowych w Departamencie Morza Bałtyckiego i Europy Północnej, Europejski Bank Inwestycyjny

Pożyczki na rewitalizację miast i obszarów innych niż miejskie. Na wsparcie mogą liczyć inwestycje ukierunkowane na pobudzanie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy poprzez wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia i gospodarki społecznej, a także poprawę jakości przestrzeni. Pomoc może zostać udzielona wyłącznie na rzecz projektów zawartych w gminnych programach rewitalizacji dla danego obszaru i zgłoszonych do wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Efektem wsparcia będzie aktywizacja i integracja społeczności lokalnych, włączenie społeczne w rozwój gospodarczy i środowiskowy, ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury i dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki a także odnowa i poprawa bezpieczeństwa na zamieszkiwanych obszarach.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w urzędzie marszałkowskim Marcin Wajda zwraca uwagę na to, że wsparcie rewitalizacji zarówno miast jak i obszarów pozamiejskich jest filarem ożywienia gospodarczego Mazowsza. – Pomaga odbudować obszary zdegradowane oraz jest wyrazem troski o zdrowie i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych. Taka forma pomocy wykorzystuje własny potencjał samorządów lokalnych, angażując obywateli w proces transformacji mikroregionów na rzecz poprawy dobrostanu i jakości życia ludzi.

Pożyczki na mobilność miejską. Kolejny obszar pomocy skierowany jest do przedsiębiorstw i zarządców komunikacji publicznej miast i ich obszarów funkcjonalnych. Ze środków unijnych finansowane będą systemy wypożyczeń rowerów, hulajnóg i pojazdów elektrycznych, a także urządzenia do ładowania samochodów prywatnych i transportu publicznego oraz tankowania pojazdów bezemisyjnych czy paliwami alternatywnymi. Ten rodzaj pomocy w dużym stopniu może przełożyć się na łatwiejszy dostęp do ładowania i tankowania pojazdów ekologicznych oraz poprawę jakości powietrza i ograniczenie hałasu w miastach Mazowsza.

– Cieszy nas udzielanie kolejnych pożyczek dla samorządów lokalnych i przedsiębiorstw w regionie. Wieloletnie doświadczenie współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym daje gwarancję, że możliwość wsparcia zwrotnego dzięki preferencyjnym warunkom korzystania w obszarze efektywności energetycznej, mobilności i rewitalizacji przyczyni się do wyższej jakości życia mieszkańców Mazowsza – podsumowuje Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

info: Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.