Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Sylwia Pysiak
Patron dnia: święci męczennicy Gerwazy i Protazy
Dziś jest: Środa, 19 czerwca 2024

RADOM

Bezpłatny Internet: rekrutacja uzupełniająca

piątek, 25 października 2013 10:00 / Autor: Elżbieta Warchoł
Elżbieta Warchoł

Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do Projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub pocztą  w terminie od 24 października do 15 listopada,  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Kilińskiego 30, w
Biurze Obsługi Mieszkańca, pok. 19;
Wydziale Teleinformatycznym - Sekretariat, pok. 52;
Wydziale Teleinformatycznym – Biuro Projektu, pok. 73B;
Celem rekrutacji  jest uzupełnienie uczestników do grupy II projektu, czyli „otrzymanie przyłącza do Internetu”.
W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział gospodarstwa domowe, które:
- spełniają warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, tj. gospodarstwa, w których występuje osoba samotna, której miesięczny dochód nie przekracza 542 zł netto;

- spełniają kryterium upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (świadczeniem obowiązującym jest zasiłek rodzinny, który przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza na osobę w rodzinie kwoty 539 zł lub 623 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne);

Uczestnikami Projektu mogą również zostać gospodarstwa domowe, w skład których wchodzą:

- dzieci i młodzież pobierająca stypendia socjalne;

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym oraz rodziny, w których wychowuje się dziecko zaliczone do osób niepełnosprawnych;

- osoby z grupy 50+(osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia), których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych D.z U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 831,15 zł);

- dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi 1270,28 zł).

Do wniosku o uczestnictwo w projekcie należy załączyć :

- kserokopię dowodu osobistego;

- zaświadczenia członków gospodarstwa domowego o dochodach netto za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (np. zaświadczenie z zakładu pracy –Załącznik nr 2, odcinki renty lub emerytury itp.);

oraz w zależności od kryterium ubiegania:

- orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dot. osób niepełnosprawnych) lub dla dzieci poniżej 16-go roku życia orzeczenie o niepełnosprawności;

- zaświadczenie ze szkoły o udzielanych stypendiach socjalnych;

- opinię dyrektora szkoły o bardzo dobrych wynikach w nauce dziecka;

- w przypadku posiadania pełnomocnika/opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego (który reprezentuje wnioskodawcę) - kopię dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Regulamin rekrutacji uzupełniającej i wzory dokumentów aplikacyjnych dostępne na stronie internetowej: www.radom.pl oraz www.ewc.umradom.pl

(za: Ryszarda Kitowska, Zespół Informacji Prasowej i Publicznej Kancelaria Prezydenta Radomia)