Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek
Patron dnia: św. Lidia
Dziś jest: 03 sierpnia 2020

RADOM

Przed Świętami o budżecie miasta

poniedziałek, 17 grudnia 2018 18:13 / Autor: Magdalena Gliszczyńska
Magdalena Gliszczyńska

We wtorek w Radomiu sesja budżetowa. Czy będzie kompromis i koalicja radnych z prezydentem miasta?

To pytanie zadajemy sobie od dłuższego czasu. Być może odpowiedź mieszkańcy miasta poznają jutro podczas obrad. Jak informuje Kinga Bogusz przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu pierwszy punkt to złożenie ślubowania na radnego m.in. przez Karola Semika, obecnego wiceprezydenta miasta odpowiedzialnego za oświatę. A zatem będzie wakat na tym stanowisku. Czy prezydent powoła kogoś ze swojego zaplecza, a może dojdzie do koalicji z PiS-em? - o to pytaliśmy przewodniczącą Kingę Bogusz. Posłuchaj całej rozmowy...

 Sesja jutro, 18 grudnia 2018r. o godz. 9.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9.

 Porządek sesji:

1. Złożenie ślubowania przez radnego/radnych oraz ustalenie składów Komisji.

2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Uchwalenie budżetu Miasta Radomia na 2019 rok: 1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Prezydenta, 2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 3) odczytanie opinii Komisji Budżetowej, 4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złożonych wniosków, 5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 6) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2019r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 - 2040 - druki nr: 1, 2.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 1) ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – druk nr 19, 2) ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Miasta Radomia - posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – druk nr 20, 3) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świad- czenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – druk nr 21, 4) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie Pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – druk nr 22, 5) zmiany Uchwały Nr 125/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011 r. w spra- wie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia zmienionej Uchwałą Nr 372/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2016 r. – druk nr 23, 6) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasta Radomia porozumienia międzygminne- go z Gminami Zakrzew, Jedlnia – Letnisko, Kowala, Skaryszew o powierzeniu Gminie Mia- sta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych tych gmin – druki nr: 24, 25, 26, 27, 7) powołania Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr T. Chałubiń- skiego oraz Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – druki nr: 28, 29. 8) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 - 2040 – druki nr: 30, 31.

7. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Zapraszamy do nas: